שאלות ותשובות בנושאי הלכה עם הרב חיים אידלס

להעברת שאלות הלכתיות לחץ כאן

מה המקור והטעם להוספת מים ליין?

שאלה מה המקור והטעם להוספת מים ליין? תשובה מרן הרמ"א (או"ח קפג ב) פסק שאין צריך להוסיף מים ליין שלנו, משום שכיום היין שלנו אינו חזק דיו. אך בדברי מרן הבית יוסף הביא את דברי המדרש הנעלם (רות) שיש סוד גדול בהוספת מים ליין של ברכת המזון, וכן הביאו מרן המ"ב (ס"ק ו). לכן מרן […]

האם יש לברך על קפה במהלך הסעודה?

שאלה האם יש לברך על קפה? תשובה החיי-אדם פסק שמברכים "שהכל נהיה בדברו" על שתיית קפה על הסעודה. אולם להלכה לא פוסקים כמותו, ויש מדקדקים לברך "שהכל" לפני הסעודה ופוטרים עם הקפה שבסוף הסעודה, ומנהג זה נתפשט בעיקר אצל החסידים, ושמעתי שכן נהג מרן האמרי-אמת מגור זצ"ל.

האם ישנה מניעה לסכך על גפי דפנות מעץ שרחבות מד' טפחים?

שאלה האם ישנה מניעה לסכך על גפי דפנות מעץ שרחבות מד' טפחים? תשובה הדבר מותר ללא חשש. סיבת אלו שמחמירים (פמ"ג תרכט א"א סקי"א) הוא מכיוון שאסור לסכך בקרש של ד' טפחים מדרבנן, ויש חשש שהוא יסכך בו אם הוא יעמיד עליו את הסכך. אבל כבר הכריע   הגר"א (ריש סי' תרל) שאין בזה חשש, כי […]

כיצד איטר נוטל לולב?

שאלה כיצד איטר נוטל לולב? תשובה דין זה נתון במחלוקת הפוסקים והמנהגים. לדעת מרן הוא נוטל כמו כולם – לולב בימינו ואתרוג בשמאלו, ולדעת מרן הרמ"א ובני אשכנז הוא נוטל ביד שמאל את הלולב (תרנא ג).

האם יש לברך ברכה מיוחדת על מצות האכילה בערב יום הכיפורים, שכן היא מצוה מן התורה? האם גם אישה חייבת לאכול בערב יום כיפור?

שאלה האם יש לברך ברכה מיוחדת על מצות האכילה בערב יום הכיפורים, שכן היא מצוה מן התורה? האם גם אישה חייבת לאכול בערב יום כיפור? תשובה לא מברכים על האכילה בערב יום הכיפורים, אפילו שזו מצוה מן התורה, כמו שדרשו חז"ל על הפסוק "ועניתם את נפשתיכם מערב עד ערב", מכיוון שלא ניכר שהאכילה היא לשם […]

אנו נוהגים כמנהג האר"י ז"ל להלקות קודם יום-כיפור. א. האם יש סדר למלקות? ב. האם לעשות זאת קודם תפילת מנחה או לאחר מכן?

שאלה אנו נוהגים כמנהג האר"י ז"ל להלקות קודם יום-כיפור. א. האם יש סדר למלקות? ב. האם לעשות זאת קודם תפילת מנחה או לאחר מכן? תשובה האר"י הקדוש דווקא לא כל כך הקפיד על מלקות, כי כיום אין לנו מומחין בדור זה, ויש בכך צער בלבד, ואין מקום לצער את האדם בערב יום הכיפור שהוא יום-טוב. […]

האם אפשר להתיר את הנדרים יחד ושהמתירים יאמרו "הכל מותרים לכם"?

שאלה אני רב קהילה. בערב ראש השנה יש לחץ לרוץ ולהספיק לארגן את החג, האם אפשר להתיר לציבור להתיר את הנדרים יחד ושהמתירים יאמרו "הכל מותרים לכם"? תשובה המט"א (סי' תקפא) כותב לא לעשות כך רק אם השעה דחוקה ביותר.  

האם נכון שהמנהג להניח פתקאות על קברי צדיקים הוא מנהג ע"ז?

שאלה האם נכון שהמנהג להניח פתקאות על קברי צדיקים הוא מנהג ע"ז? תשובה חלילה מלומר כך, הרי המנח"א כתב שאפשר לבקש מהצדיק שימליץ טוב, אצל הקב"ה כמו בחיי חיותו. והמנחת יצחק (ח"ח סי' נג) הרחיב מאוד שמנהג הפתקאות הוא תמימות של בקשה מהצדיק שיפעל  בשמם ואין בזה משם ע"ז. מה שכן אסור זה להניח בכותל […]

כשהעובדת הזרה מדליקה לעצמה מזגן בשבת בלי שנאמר לה כלום ניתן ליהנות מזה?

שאלה כשהעובדת הזרה מדליקה לעצמה מזגן בשבת בלי שנאמר לה כלום ניתן ליהנות מזה? תשובה באופן הזה ממש מותר, אבל באופן שאמרתי לה תדליקי לעצמך מזגן ותהני הדבר אסור. הרי הט"ז (סי' רמד) אוסר בשם רבינו שמחה לשפחה הגויה לעשות מלאכת עצמה בבית יהודי מפני הרואים,   ומבאר הח"א (כלל סג)שכשניכר ממש שהיא עושה לצורך עצמה […]

ניחום אבלים בשבת

שאלה למה לא מנחמים אבלים היום בשבת, הרי מרן (סי' רפז) אפשר לנחם? תשובה כבודו צודק, אבל כפי שכותב ערוה"ש (שם ס"ג) שכיום הדבר לא נהוג. וגם אם מנחמים מנחמים בנוסח שונה, כפי שכותב מרן המ"ב (שם סק"ג): "שבת היא מלנחם ונחמה קרובה לבוא". אבל ראיתי באחרונים שאם הדבר יגרום נחת רוח לאבל מותר לנחמו […]

יש לי שלט למזגן שמציג את טמפרטורת החדר, וכאשר פותחים את הדלת והטמפרטורה משתנה הוא מציג זאת, האם יש להצניע את השלט בשבת?

שאלה יש לי שלט למזגן שמציג את טמפרטורת החדר, וכאשר פותחים את הדלת והטמפרטורה משתנה הוא מציג זאת, האם יש להצניע את השלט בשבת? תשובה אין צורך להצניעו משום שזה נחשב לגרמא שלא נוח לו בדבר, ואתה אינך מתכוון לדבר ולכן מותר. משום שפעולה שנעשית מחמת האדם יש לדון בה אם היא מלאכה מן התורה […]

האם עדיף לקרוא מילה במילה עם הבעל קורא או שיש לשתוק ולשמוע?

שאלה האם כדאי לקרוא מילה במילה עם הבעל קורא או שיש לשתוק ולשמוע? תשובה מרן המ"ב הביא בשם המג"א שפסק כדעת המט"מ, לקרוא מילה במילה עם הבעל קורא כדי לכוון לכל מילה. אבל עפ"י הסוד יש לשתוק, כמו שכתוב בהר (פ' ויקהל) שבזמן הקריאה אנו נחשבים כאילמים כבשעת מתן- תורה. שש"א (סי' שד) ובקיצוש"ע (סי' […]

מה העלייה הנכונה לעלות בה כשיש לי יום השנה בשבת? ומה הדין באם יש חתן בבית הכנסת שאמור לעלות למפטיר?

שאלה מה העלייה הנכונה לעלות בה כשיש לי יום השנה בשבת? ומה הדין באם יש חתן בבית הכנסת שאמור לעלות למפטיר? תשובה ר"ח פלאג'י (משא חיים) סובר שהנכון ביותר הוא לקבל את אחד משבעת הקרואים, משום ששבעת הקרואים הם עליות שבחובה ובזה זוכים לעליית חובה. אך החת"ס (ח"ו סי' ק"ג) הכריע שבשבת   שקודם היארצייט צריך […]

מה הדין כאשר נמצא פסול בספר תורה ואין ספר תורה אחר בבית הכנסת?

שאלה מה הדין כאשר נמצא פסול בספר תורה ואין ספר תורה אחר בבית הכנסת? תשובה במקרה שכזה העולה שבעלייתו נמצאה הטעות נשאר לעמוד בצד התיבה והגבאי מעלה את כל העולים שנותרו עד לסיום הקריאה מלבד מפטיר. והעולים קוראים בתורה בלא ברכה בתחילה ובסוף. ולאחר קריאת כל הפרשה יברך העולה שבעלייתו נמצאה הטעות את הברכה האחרונה […]

מה דין ספר תורה שנמצאה בו טעות בשעת קריאת המפטיר ומה דין הגבהתו?

שאלה מה דין ספר תורה שנמצאה בו טעות בשעת קריאת המפטיר ומה דין הגבהתו? תשובה א) יש בזה מחלוקת, והכרעת מרן המשנה ברורה (קמג ס"ק כג) באופן נחרץ (עד כדי כך שלא הביא את הדעה החולקת- דעת הט"ז סי' רפב) כדעה הסוברת שלא מוציאים ספר תורה חדש לשם קריאת   המפטיר. וכן היא דעת הפמ"ג, חיי […]

אני סובל מחומציות בקיבה, וכדי להטיב על הרגשתי אני אוכל מאכל מסוים מסיבי פשתן, האם מותר לי לאכול מאכל זה קודם התפילה?

שאלה אני סובל מחומציות בקיבה, וכדי להטיב על הרגשתי אני אוכל מאכל מסוים מסיבי פשתן, האם מותר לי לאכול מאכל זה קודם התפילה? תשובה דבר זה מותר לכתחילה, שכן קצוה"ש (סי' קלד) התיר לחזנים לגמוע ביצה בשביל להקל על גרונם בתפילה. וכן במ"ב (סי' צ ס"ק מה) התיר ללעוס צמח מסוים (לקריץ) בכדי להקל על […]

האם יש מניעה לחלוץ תפילין של ראש כשיש ספר-תורה?

שאלה האם יש מניעה לחלוץ תפילין של ראש כשיש ספר-תורה? תשובה המג"א (סי' כה ס"ק כט) כותב שכשיש ספר-תורה אסור לחלוץ תפילין של ראש ולהישאר עם ראש מגולה מול ספר התורה, וכן פסק מרן המ"ב (שם ס"ק נח) אולם אם זה נעשה תחת הטלית אז ממילא   אין גילוי ראש ומותר.

האם יש חשש של "לא תתגודדו" בשטיבלאך?

שאלה האם יש חשש של "לא תתגודדו" בשטיבלאך? תשובה לא, כל אחד יכול לנהוג כמנהגו ללא כל חשש, כך פסק מרן הגרש"ז (אשי ישראל פכ"ה). אבל ספרדי אשר ייכנס לאשכנזי או אשכנזי שייכנס לבית כנסת ספרדי ויאמר את נוסח מנהגו בקול- עובר ב"לא  תתגודדו". ולכן לא יאמר ספרדי "ויצמח פורקניה" בבית כנסת אשכנזי, וכן לא […]

האם עיוור או גר יכולים לשמש כשליח ציבור?

שאלה  האם עיוור או גר יכולים לשמש כשליח ציבור? תשובה העיוור יכול לשמש כשליח ציבור, אולם לא בימים נוראים (שו"ע או"ח נג יד). אלא אם כן העיוור היה רואה כל השנים ורק בשנה זו התעוור רח"ל, שאז נמשכת קביעותו וממשיך לשמש כחזן. גר צדק  יכול לכתחילה להיות ש"ץ, ואף לומר "אלהי אבותינו" בין בתפילת הציבור […]

שכחתי להתפלל מעריב משום שנרדמתי, האם יש להשלים את התפילה קודם תחנון או לאחריו?

שאלה שכחתי להתפלל מעריב משום שנרדמתי, האם יש להשלים את התפילה קודם תחנון או לאחריו? תשובה מרן המ"ב (סי' ק"ח ס"ק יב) פוסק שכיוון שאין להפסיק בין התפילה לנפילת אפיים- יש להשלים את תפילת ערבית שהחסיר רק לאחר נפילת אפיים.

האם מותר לכבס ולרפרף בעיתון קודם התפילה?

שאלה האם מותר לכבס ולרפרף בעיתון קודם התפילה? תשובה כביסה ממוינת, עיון חטוף בעיתון, הורדת הפח וכל דבר עראי- מותרים קודם התפילה לכתחילה, כך פסק מרן הגרש"ז (דעתו מובאת בספר תפילה כהלכתה). רק אוסיף ואומר שלאחר עיון בעיתון קודם   התפילה ברור שהתפילה לאחר מכן תהיה שונה מאשר אם יעיין עיון חטוף בספר מוסר או קטע […]

דין העסקת עובדים בשבת

שאלה כעובד ברצוני להבין באם במה שהעובדים בקייטרינג שלי לקבל שכר גבוה כתוספת על עבודתם בשבת (בכל השבוע השכר שלהם הוא כמעט 30% פחות וזה מצוין בתלוש) יש בעיה? תשובה מה שהעובדים עובדים בקביעות אצלך ולא לפי יום הדבר מותר מדין הבלעה, ומה שהחישוב שלך נעשה בצורה שונה בין יום חול לשבת זה לא נחשב […]

הלכות כיבוס בגדים בתשעת הימים למי שנאנס ולא הצליח לכבס לפני

שאלה שלום הרב אנו אשכנזים, ועקב תקלת חשמל גדולה לא הייתה לנו אפשרות לכבס כלל בערב ראש חודש אב כביסה. נוסף על כך, יש לנו הרבה בגדים רטובים מאד, שתכננו לכבס טרם ראש חודש, וכעת אנו חוששים שיתקלקלו. מה ניתן לעשות? תשובה כיון שהוא דבר האבד, כי הבגדים ייהרסו ויש בהם צורך – נקל, ובפרט שהוא […]

איך לנהוג לגבי סירוק בשבת, הבנות הולכות לבית הכנסת כששערן מבולגן מאתמול, האם מותר לעשות צמה? האם מותר לסרק שאת השיער כך שלא יהא מפוזר?

שאלה איך לנהוג לגבי סירוק בשבת, הבנות הולכות לבית הכנסת כששערן מבולגן מאתמול, האם מותר לעשות צמה? האם מותר לסרק שאת השיער כך שלא יהא מפוזר? תשובה הנושא הזה דורש תיקון גדול. פסק מרן (סי' שג ובנו"כ. ועי' ריב"ש סי' שצד) על פי דברי הגמרא (נזיר מב.) שאסור להשתמש במסרק בשבת, כי המטרה של הסירוק […]

האם מותר להניח מים במקפיא בשבת על מנת להפוך אותם לקוביות קרח?

שאלה האם מותר להניח מים במקפיה בשבת כדי להפוך אותם לקוביות קרח? תשובה מותר לכתחילה, כמו שהרחיב מרן הגרש"ז (שש"כ פ"י בהערה) ומרן שבה"ל (ח"ג נה), ולא כדעת שר התורה הדובב מישרים (ח"א נה) שאוסר משום נולד.