Entries by israel

אני מסופקת האם בירכתי ברכת המזון, האם עליי לחזור ולברך?

שאלה אני מסופקת האם בירכתי ברכת המזון, האם עליי לחזור ולברך? תשובה הפוסקים דנו באשה שהסתפקה אם בירכה ברכת המזון או לא האם עליה לחזור ולברך (שו”ע סי’ קפו). השער אפרים (סי’ יא) הכריע שעליה לחזור ולברך, וכמותו פסקו הפמ”ג, החיי אדם ועוד. אולם רעק”א והברכי יוסף פסקו שאין לאשה לחזור ולברך. ולכן לעניות דעתי הדבר […]

האם נשים וקטנים מצטרפים לזימון?

שאלה האם נשים וקטנים מצטרפים לזימון? תשובה מרן השו”ע (סי’ קצ”ט ס”ו) פסק שג’ נשים שאכלו יחד מזמנות לעצמן. ואם הן היו עשר נשים מזמנות אך בלי להזכיר “אלוקינו” בזימון. אבל כתב הביה”ל שכיום הדבר כלל לא נהוג באשכנז, ונשים אינן מזמנות כלל. על אף שמן הדין אם היו רוצות היו יכולות לזמן יחד, אף אם […]

האם יש צורך לשפשף את ידיו זו בזה בין נטילת הידיים לאכילת הפת?

שאלה האם יש צורך לשפשף את ידיו זו בזה בין נטילת הידיים לאכילת הפת? תשובה מרן הרמ”א (קסב ג) פסק שאחרי הנטילה בכלי צריך לשפשף את ידיו זו בזו. ומרן המ”ב (שם סקכ”ד) ביאר שהטעם הוא שבכך מעביר את הלכלוך. והפמ”ג כתב שהטעם הוא כדי שיגיעו המי לכל חלקי אצבעותיו עד פיסת כף היד. על כל פנים […]

מה הדרך הנכונה, לתת לאביו ליטול ראשון או אחרון?

שאלה מה הדרך הנכונה, לתת לאביו ליטול ראשון או אחרון? תשובה בזמן התלמוד כל אחד היה אוכל על שולחן קטן משלו, ולכן היו מכבדים את הגדול והחשוב שבבית ליטול ידיים ראשון, שאז היה נוטל ומיד ניגש לאכול. אך כיום שאנו אוכלים על שולחן אחד גדול, אם הגדול ייטול ראשון את ידיו הרי שייאלץ להמתין לכולם ואין זה […]

במשפחתנו נוהגים לקחת חגורה-גרטל של ספר-תורה ולתת ליולדת כסגולה, האם אין בדבר משום בזיון?

שאלה במשפחתנו נוהגים לקחת חגורה-גרטל של ספר-תורה ולתת ליולדת כסגולה, האם אין בדבר משום בזיון? תשובה מותר לכתחילה לנהוג כך, שהרי האבנט של ספר התורה הוא “תשמיש קדושה”, שאין איסור לעשות מולם דברי חול ואף להכניסם לשירותים. ומנהג זה מוזכר כבר בספר ‘טוב טעם ודעת’ מהגרש”ק זצ”ל (תליתאה ח”ב סי’ מז) וכן הביאו הדר”ת (יו”ד סי’ קעט), וע”כ […]

הכתר של ספר התורה בבית הכנסת נשבר לחלוטין, האם ניתן להתיכו על מנת למכרו ולהשתמש בכסף עבור בית הכנסת?

שאלה הכתר של ספר התורה בבית הכנסת נשבר לחלוטין, האם ניתן להתיכו על מנת למכרו ולהשתמש בכסף עבור בית הכנסת? תשובה יש בעניין זה תשובה מפורטת בספר שו”ת שיבת ציון (סוף סי’ ז) שבסופה מכריע להיתר כשהכסף ניתן לבית הכנסת. וכן יש על דין זה חלופת מכתבים בין החת”ס וחמיו- רעק”א (שו”ת חת”ס או”ח סי’ לח), וכן ההכרעה […]

מה דין בן חו”ל השוהה בארץ בחג לעניין יו”ט שני של גלויות?

שאלה מה דין בן חו”ל השוהה בארץ בחג לעניין יו”ט שני של גלויות? תשובה חכם צבי (סימן קסז): בני חו”ל העולים לארץ ישראל דרך ארעי, האיך יתנהגו בשלש רגלים, אם כבני א”י או כבני חו”ל: נלע”ד דצריכים הם להתנהג בענייני המועדים כאחד מבני ארץ ישראל התושבים, לא מבעיא בתפילות וברכות וקריאת ספר תורה, אלא אפילו במלאכה מותרים […]

האם אדם מבודד יכול לומר “אבינו מלכנו” בעשרת ימי תשובה וביום כיפור?

שאלה האם אדם מבודד יכול לומר “אבינו מלכנו” בעשרת ימי תשובה וביום כיפור? תשובה ניתן לומר “אבינו מלכנו” ביחיד כפסק הריב”ש (סימן תקיב) והשבות יעקב (ג מב) שכתב “לא ידעתי למה לא יאמרו ביחיד הלא עיקר התפלה הוא תפלת יחיד”. וכן פסק האליה רבה (סימן תקפד) והמטה אפרים. אם כי לכאורה מדברי רבי עקיבא שירד לפני התיבה […]

מה דין הצום לחולה קורונה עם או בלי תסמינים?

שאלה מה דין הצום לחולה קורונה עם או בלי תסמינים? תשובה חולה קורונה מאומת בלא תסמינים מחויב לצום, אם חש חולשה גדולה או סחרחורת ישתה שתיה מזינה לשיעורים, משום שיתכן והצום בשילוב המחלה מזיק לגופו. כשלעניין זה חולה קורונה הוא 10 ימים מרגע זיהוי הנגיף ( 10 ימים 24 שעות). חולה קורונה עם תסמינים בלא חום שותה […]

האם יש מקור לכך שמי שזורק פירורים נהייה עני ח”ו?

שאלה האם יש מקור לכך שמי שזורק פירורים נהייה עני ח”ו? תשובה מרן בשו”ע (סי’ ק”פ) כתב שאפילו שמותר לאבד פירורים הפחותים מכזית זה קשה לעניות. ומקור הדברים בכמה מקומות בש”ס (ברכות נב:, פסחים קיא:, חולין קה:), ומסופר שם שהמלאך הממונה על העניות רצה להעני אדם אחד ולא הצליח בשום אופן, עד שאותו אדם אכל לחם […]