Entries by israel

האם עיוור צריך ליטול מים אחרונים, שלא שייך בו הטעם של סימוי העיניים?

שאלה האם עיוור צריך ליטול מים אחרונים, שלא שייך בו הטעם של סימוי העיניים? תשובה כן, משום הטעם השני של מים אחרונים- “והתקדשתם והייתם קדושים” (ספר הסומא בשם הגאון רבי משה שטרנבוך).

האם אדם שאכל מלפפון חמוץ בידיו יצטרך ליטול מים אחרונים משום המלח?

שאלה האם אדם שאכל מלפפון חמוץ בידיו יצטרך ליטול מים אחרונים משום המלח? תשובה עליו ליטול מים אחרונים, וכך פסק האור לציון (ח”ב סי’ מו סע’ יט). אבל מנהג העולם להקל בזה.

האם ניתן לברך ברכת מזון בזמן שהמים האחרונים עודם על השולחן?

שאלה האם ניתן לברך ברכת מזון בזמן שהמים האחרונים עודם על השולחן? תשובה המקור להסרת המים-אחרונים מהשולחן קודם ברכת המזון הוא בספר כף החיים לר’ חיים פלאג’י (סי’ כה אות ג) שכתב שטוב לעשות כן, אף על פי שמעיקר הדין אין מניעה לברך ברכת המזון כשהמים-אחרונים נמצאים על גבי השולחן. ויש להקפיד לברך מיד אחרי נטילת מים […]

הענקת התרומות לאורלי חוריש שחלתה בסרטן בפעם השלישית

ידידינו היקרים שלום וברכה אורלי חורש היא גיבורה. ועם כמות המלחמות שהיא כבר ניצחה בחיים האלה, רובנו לא נדרשנו אפילו להתחיל להתמודד ועכשיו היא נלחמת בשתי חזיתות במקביל וזה כבר קצת יותר מדי לאדם אחד. החזית הראשונה היא הסרטן, שחזר בפעם השלישית, והפעם הוא כואב, משבית, ומנטרל את אורלי מתפקוד רגיל. והחזית השנייה היא החזית הכלכלית. אחרי […]

האם מברכים על קריאת מגילת איכה?

שאלה האם מברכים על קריאת מגילת איכה? תשובה דין זה נתון במחלוקת אחרונים. לדעת המג”א (סי’ רפב) יש לברך על קריאת מגילה, אפילו כשקורא מתוך ספר, ואילו הפרי מגדים (א”א ריש סי’ תקנט) פסק שאף אם תהיה המגילה כשרה וכתובה על גבי קלף אין לברך עליה. ומרן המ”ב הכריע כי יש לברך על מגילת איכה הכתובה על גבי […]

אנו עתידים לצאת לנופש משפחתי ארוך מיד בבוקר י אב, האם וכיצד מותר לנו לכבס את הבגדים שאינם מכובסים לטובת הנופש?

שאלה אנו עתידים לצאת לנופש משפחתי ארוך מיד בבוקר יוםי אב, האם וכיצד מותר לנו לכבס את הבגדים שאינם מכובסים לטובת הנופש? תשובה נפסק בדברי הרמ”א (תקנח א) שנזהרים באכילת בשר ושתיית יין עד חצות יום י אב משום שבו היה עיקר שריפת בית מקדשנו. והוסיף מרן המ”ב (סק”ג) שאף אין לרחוץ, להסתפר ולכבס עד אותה שעה, הוה […]

האם יש איסור מיוחד בהליכה למעיינות בתשעת הימים עוד יותר ממה שנהגו להימנע בשלושת השבועות?

שאלה האם יש איסור מיוחד בהליכה למעיינות בתשעת הימים עוד יותר ממה שנהגו להימנע בשלושת השבועות? תשובה הליכה למעיין לצורך רחיצה – אסור לבני אשכנז החל מראש חודש ולבני ספרד משבוע שחל בו – והשנה שאין שבוע שחל בו הדבר מותר להם. אך אם הולכים לצורך שחייה לצורך בריאות (ולא להתעמלות בלבד) – הדבר מותר גם בשבוע שחל […]

סיום מסכת בתשעת הימים כדי לעשות סעודה בשרית, האם מותר? והאם ניתן להשתתף בסעודה זו?

שאלה נתפשט בעולם שאנשים עושים סיום בתשעת הימים, לא משום שיצא הסיום בתשעת הימים אלא מכוונים אותו במיוחד לימים אלו בכדי לעשות סעודה בשרית. האם הדבר מותר? האם ניתן להשתתף בסעודה שכזו? תשובה הלכה למעשה – סיום שנעשה בתשעת הימים על מסכת שלמה שלמדו אותה על בוריה מותר באכילת בשר ושתית יין (מ”ב תקנא ס”ק עג). אלא שיש […]

הענקת הכספים למשפחתו של נועם – תינוק חולה בסרטן אלים

נעם תינוק מקסים כבן שנתיים וחצי, נלחם כבר מגיל שנה וחודשיים במחלת הסרטן כאשר גידול אלים התגלה בצווארו והתפשט לראשו ולבסיס הגולגולת. נעם עבר טיפולי כימותרפיה קשים וכן סדרת הקרנות פרוטונים שארכו מס’ חודשים בארה”ב. למרבה הצער הטיפולים לא עזרו במלואם והגידול היה עמיד לטיפולים ועדין פעיל ולא הצטמצם כפי שציפו הרופאים. משכך לא היה […]