Entries by israel

תודה אסתר א.

בס"ד אלול תשפ"ג לכבוד: עמותת "איש צדיק היה ומרכז עוצמה- עירית בני ברק שלום רב בתוך ההכנות המעשיות והרגשיות לחגים, כשאני מתלבט מה לקנות ועל מה לוותר, ואם להעזר בבנית הסוכה, או לנסות להסתדר לבד, עם הילדים… וכל הדאגות הקטנות והגדולות, שהחגים, באופן טבעי מעוררים, קבלת כרטיס קניה, שגרם לי לנשום לרווחה. בנוסף לעזרה הכלכלית […]

האם ישנה מניעה לסכך על גפי דפנות מעץ שרחבות מד' טפחים?

שאלה האם ישנה מניעה לסכך על גפי דפנות מעץ שרחבות מד' טפחים? תשובה הדבר מותר ללא חשש. סיבת אלו שמחמירים (פמ"ג תרכט א"א סקי"א) הוא מכיוון שאסור לסכך בקרש של ד' טפחים מדרבנן, ויש חשש שהוא יסכך בו אם הוא יעמיד עליו את הסכך. אבל כבר הכריע   הגר"א (ריש סי' תרל) שאין בזה חשש, כי […]

האם יש לברך ברכה מיוחדת על מצות האכילה בערב יום הכיפורים, שכן היא מצוה מן התורה? האם גם אישה חייבת לאכול בערב יום כיפור?

שאלה האם יש לברך ברכה מיוחדת על מצות האכילה בערב יום הכיפורים, שכן היא מצוה מן התורה? האם גם אישה חייבת לאכול בערב יום כיפור? תשובה לא מברכים על האכילה בערב יום הכיפורים, אפילו שזו מצוה מן התורה, כמו שדרשו חז"ל על הפסוק "ועניתם את נפשתיכם מערב עד ערב", מכיוון שלא ניכר שהאכילה היא לשם […]

אנו נוהגים כמנהג האר"י ז"ל להלקות קודם יום-כיפור. א. האם יש סדר למלקות? ב. האם לעשות זאת קודם תפילת מנחה או לאחר מכן?

שאלה אנו נוהגים כמנהג האר"י ז"ל להלקות קודם יום-כיפור. א. האם יש סדר למלקות? ב. האם לעשות זאת קודם תפילת מנחה או לאחר מכן? תשובה האר"י הקדוש דווקא לא כל כך הקפיד על מלקות, כי כיום אין לנו מומחין בדור זה, ויש בכך צער בלבד, ואין מקום לצער את האדם בערב יום הכיפור שהוא יום-טוב. […]

ערב ראש השנה בשיבא ובשערי צדק

ערב רה"ש תשפ"ד לקראת ראש השנה יצאו מתנדבינו היקרים לבית החולים שיבא בתל השומר ולבית חולים שערי צדק בירושלים לשמח את החולים המאושפזים – ילדים ומבוגרים. בשיבא – ביקרנו במחלקות הילדים השונות שבהן היו מאושפזים כ – 120 ילדים, בין ילדים המאושפזים לתקופת ממושכות. בין המחלקות שביקרנו היו מחלקת ילדים א, מחלקת ילדים ב, מכון […]

האם אפשר להתיר את הנדרים יחד ושהמתירים יאמרו "הכל מותרים לכם"?

שאלה אני רב קהילה. בערב ראש השנה יש לחץ לרוץ ולהספיק לארגן את החג, האם אפשר להתיר לציבור להתיר את הנדרים יחד ושהמתירים יאמרו "הכל מותרים לכם"? תשובה המט"א (סי' תקפא) כותב לא לעשות כך רק אם השעה דחוקה ביותר.  

האם נכון שהמנהג להניח פתקאות על קברי צדיקים הוא מנהג ע"ז?

שאלה האם נכון שהמנהג להניח פתקאות על קברי צדיקים הוא מנהג ע"ז? תשובה חלילה מלומר כך, הרי המנח"א כתב שאפשר לבקש מהצדיק שימליץ טוב, אצל הקב"ה כמו בחיי חיותו. והמנחת יצחק (ח"ח סי' נג) הרחיב מאוד שמנהג הפתקאות הוא תמימות של בקשה מהצדיק שיפעל  בשמם ואין בזה משם ע"ז. מה שכן אסור זה להניח בכותל […]

כשהעובדת הזרה מדליקה לעצמה מזגן בשבת בלי שנאמר לה כלום ניתן ליהנות מזה?

שאלה כשהעובדת הזרה מדליקה לעצמה מזגן בשבת בלי שנאמר לה כלום ניתן ליהנות מזה? תשובה באופן הזה ממש מותר, אבל באופן שאמרתי לה תדליקי לעצמך מזגן ותהני הדבר אסור. הרי הט"ז (סי' רמד) אוסר בשם רבינו שמחה לשפחה הגויה לעשות מלאכת עצמה בבית יהודי מפני הרואים,   ומבאר הח"א (כלל סג)שכשניכר ממש שהיא עושה לצורך עצמה […]

ניחום אבלים בשבת

שאלה למה לא מנחמים אבלים היום בשבת, הרי מרן (סי' רפז) אפשר לנחם? תשובה כבודו צודק, אבל כפי שכותב ערוה"ש (שם ס"ג) שכיום הדבר לא נהוג. וגם אם מנחמים מנחמים בנוסח שונה, כפי שכותב מרן המ"ב (שם סק"ג): "שבת היא מלנחם ונחמה קרובה לבוא". אבל ראיתי באחרונים שאם הדבר יגרום נחת רוח לאבל מותר לנחמו […]