שאלות ותשובות בנושאי הלכה עם הרב חיים אידלס

להעברת שאלות הלכתיות לחץ כאן

האם עיוור צריך ליטול מים אחרונים, שלא שייך בו הטעם של סימוי העיניים?

שאלה האם עיוור צריך ליטול מים אחרונים, שלא שייך בו הטעם של סימוי העיניים? תשובה כן, משום הטעם השני של מים אחרונים- “והתקדשתם והייתם קדושים” (ספר הסומא בשם הגאון רבי משה שטרנבוך).

האם אדם שאכל מלפפון חמוץ בידיו יצטרך ליטול מים אחרונים משום המלח?

שאלה האם אדם שאכל מלפפון חמוץ בידיו יצטרך ליטול מים אחרונים משום המלח? תשובה עליו ליטול מים אחרונים, וכך פסק האור לציון (ח”ב סי’ מו סע’ יט). אבל מנהג העולם להקל בזה.

האם ניתן לברך ברכת מזון בזמן שהמים האחרונים עודם על השולחן?

שאלה האם ניתן לברך ברכת מזון בזמן שהמים האחרונים עודם על השולחן? תשובה המקור להסרת המים-אחרונים מהשולחן קודם ברכת המזון הוא בספר כף החיים לר’ חיים פלאג’י (סי’ כה אות ג) שכתב שטוב לעשות כן, אף על פי שמעיקר הדין אין מניעה לברך ברכת המזון כשהמים-אחרונים נמצאים על גבי השולחן. ויש להקפיד לברך מיד אחרי נטילת מים […]

האם מברכים על קריאת מגילת איכה?

שאלה האם מברכים על קריאת מגילת איכה? תשובה דין זה נתון במחלוקת אחרונים. לדעת המג”א (סי’ רפב) יש לברך על קריאת מגילה, אפילו כשקורא מתוך ספר, ואילו הפרי מגדים (א”א ריש סי’ תקנט) פסק שאף אם תהיה המגילה כשרה וכתובה על גבי קלף אין לברך עליה. ומרן המ”ב הכריע כי יש לברך על מגילת איכה הכתובה על גבי […]

אנו עתידים לצאת לנופש משפחתי ארוך מיד בבוקר י אב, האם וכיצד מותר לנו לכבס את הבגדים שאינם מכובסים לטובת הנופש?

שאלה אנו עתידים לצאת לנופש משפחתי ארוך מיד בבוקר יוםי אב, האם וכיצד מותר לנו לכבס את הבגדים שאינם מכובסים לטובת הנופש? תשובה נפסק בדברי הרמ”א (תקנח א) שנזהרים באכילת בשר ושתיית יין עד חצות יום י אב משום שבו היה עיקר שריפת בית מקדשנו. והוסיף מרן המ”ב (סק”ג) שאף אין לרחוץ, להסתפר ולכבס עד אותה שעה, הוה […]

האם יש איסור מיוחד בהליכה למעיינות בתשעת הימים עוד יותר ממה שנהגו להימנע בשלושת השבועות?

שאלה האם יש איסור מיוחד בהליכה למעיינות בתשעת הימים עוד יותר ממה שנהגו להימנע בשלושת השבועות? תשובה הליכה למעיין לצורך רחיצה – אסור לבני אשכנז החל מראש חודש ולבני ספרד משבוע שחל בו – והשנה שאין שבוע שחל בו הדבר מותר להם. אך אם הולכים לצורך שחייה לצורך בריאות (ולא להתעמלות בלבד) – הדבר מותר גם בשבוע שחל […]

סיום מסכת בתשעת הימים כדי לעשות סעודה בשרית, האם מותר? והאם ניתן להשתתף בסעודה זו?

שאלה נתפשט בעולם שאנשים עושים סיום בתשעת הימים, לא משום שיצא הסיום בתשעת הימים אלא מכוונים אותו במיוחד לימים אלו בכדי לעשות סעודה בשרית. האם הדבר מותר? האם ניתן להשתתף בסעודה שכזו? תשובה הלכה למעשה – סיום שנעשה בתשעת הימים על מסכת שלמה שלמדו אותה על בוריה מותר באכילת בשר ושתית יין (מ”ב תקנא ס”ק עג). אלא שיש […]

אני רוצה להתחיל לשמור חמש שעות בין בשר לחלב משום שאני חלש, האם צריך לעשות התרת נדרים?

שאלה אני רוצה להתחיל לשמור חמש שעות בין בשר לחלב משום שאני חלש, האם צריך לעשות התרת נדרים? תשובה בוודאי שצריך, כי זה מנהג שנתפשט בעם ישראל וזו הנהגה טובה שצריכה התרה. יחד עם זה מכיוון שזה סייג ולא איסור, מועילה בזה התרה, כי אם היה בדבר צד איסור כמובן שלא הייתה מועילה התרה כלל (חיי אדם כלל […]

חיממתי בשבת חלה על סיר בשרי, האם אפשר לאכול את החלה בסעדה שלישית יחד עם מאכלי חלב?

שאלה חיממתי בשבת חלה על סיר בשרי, האם אפשר לאכול את החלה בסעדה שלישית יחד עם מאכלי חלב? תשובה אם יש אדים אשר יוצאים מהסיר דינה של החלה כבשרית, ולכן אי אפשר יהיה לאוכלה יחד עם חלב. מה שאין כן מיד לאחר אכילתה מותר לאכול מוצרי חלב. אולם אם החלה הייתה מונחת על גבי סיר שלא יצאו […]

האם יש צורך לשפשף את ידיו זו בזו בין נטילת הידיים לאכילת הפת?

שאלה האם יש צורך לשפשף את ידיו זו בזו בין נטילת הידיים לאכילת הפת? תשובה מרן הרמ”א (קסב ג) פסק שאחרי הנטילה בכלי צריך לשפשף את ידיו זו בזו. ומרן המ”ב (שם ס”ק כ”ד) ביאר שהטעם הוא שבכך מעביר את הלכלוך. הפמ”ג כתב שהטעם הוא כדי שיגיעו המים לכל חלקי אצבעותיו עד פיסת כף היד. על כל […]

האם מותר בימות החורף ליטול ידיים במים פושרים?

שאלה האם מותר בימות החורף ליטול ידיים במים פושרים? תשובה מרן השלחן ערוך (אורח חיים קס ו) פסק שמותר ליטול ידיים לסעודה במים חמים, אולם כתב המשנה ברורה (ס”ק כז) שיש אוסרים, אך בפושרים לכולי עלמא אין שום איסור, ולכן פסק שאם אין לו אלא מים חמים שהיד סולדת בהן ימתין מעט ויטול, ובדיעבד כשאין לו אלא […]

אדם חולה שזקוק לשינה במהלך הסעודה כיצד ינהג

שאלה אדם חולה שצריך באופן קבוע לישון במהלך הסעודה למשך חצי שעה במיטתו, ולאחר שינתו מצטרף לסעודה וממשיך לאכול. האם זה נחשב כהפסק וכיצד ינהג? תשובה ישנן כמה דעות בין הפוסקים מה נחשב לשינת קבע ומהי שינת עראי. והנפקא מינה בין סוגי השינה, שבשינת קבע מחוייבים שוב בנטילת ידיים עם ברכה ובברכה ראשונה, אך יכולים לברך ברכה אחרונה […]

מה דין אדם המוצץ סוכריה או לועס מסטיק ויוצא מביתו לחוץ או נכנס לרכבו?

שאלה מה דין אדם המוצץ סוכריה או לועס מסטיק ויוצא מביתו לחוץ או נכנס לרכבו? תשובה החיי אדם כתב שאפילו אדם שאוחז פרי בידו ואוכל במהלך הליכתו נחשב כמשנה מקום, משום שאין הדבר הקודם שאותו אכלנו דבר אחד עם האכילה שעשיתי במקום החדש. ובהגהת הגאון הרב שבדרון על ‘דעת תורה’ סימן קעח כתב שהסוכריה אינה דומה לדין […]

האם יש בזה חשש כלשהו ביצים רק מחלבון?

שאלה יש היום ביצים רק מחלבון, האם יש בזה חשש כלשהו? תשובה הפרי חדש (יו”ד סי’ פ”ו) כותב שכאשר הגיעה ביצה שכזו אל המהריק”ש הוא הטריף אותה. והפר”ח עצמו חולק עליו בזה, ומביא מחכמי הטבע שכאשר התרנגולת שמפסיקה להטיל ביצים – הביצה האחרונה שלה תהיה מחלבון בלבד. אך מכיוון שראש רבני מצרים – המהריק”ש פסק כך ביטל הפרי […]

האם מותר לרקום צורת שמש על גבי מפית החלות של שבת?

שאלה האם מותר לרקום צורת שמש על גבי מפית החלות של שבת? תשובה מדובר בסוגיה ארוכה, כך שראשית נפסוק להלכה שהדבר מותר, ונבאר; דעת הרמב”ם שמה שאמרה הגמרא שאסור לעשות צורת “חמה” אין כוונתו לשמש אלא לגלגל אחר ששמו חמה. ואת דבריו הביא מרן הרמ”א (יו”ד סי’ קמ”א). כלומר שמדובר בכוכב אחר שהגויים קראו לו חמה ולו […]

האם מותר להוציא או לנסר עץ פרי שופע ומלכלך ומביא ברחשים וזבובים?

שאלה בגינת הבית ישנו עץ פרי שופע שמניב המון פירות. העץ מלכלך המון והפירות שנפלו היו מביאים ברחשים וזבובים. האם ניתן לנסר את העץ קרוב לקרקע או להוציאו לחלוטין? תשובה נאמר בתורה הקדושה (דברים כ, יט): “כי האדם עץ השדה”; האדם ניזון מהעץ ומהפרי. ויותר מכך, ישנו דמיון גדול בין האדם לעץ הפרי, ולכן כאשר עוקרים עץ פרי […]

האם מותר להשתמש או לתת במתנה נעליים של נפטרים?

שאלה קראתי (ואינני זוכר איפה) שאין להשתמש בנעליים של נפטרים. האם יש גם איסור לתת נעליים במתנה שלא השתמשו בהם מסיבה כל שהיא (כמו קושי להלביש אותם או שלא מצאו חן יותר בעיני הקונה) אפילו אם הקונה השתמש בהם פעם או פעמיים? תשובה בספר חסידים (סי’ תנד) נאמר שאין לנעול נעלים של מת: “ולא יעשה אדם צדקה […]

האם מותר לבצע לטיפול רפלקסולוגיה? האם אין חשש לכישוף, דרכי האמורי או כדומה?

שאלה האם מותר לקחת את הבת שלי לטיפול רפלקסולוגיה? קראתי באנציקלופדיה הלכתית רפואית (ח”ז עמוד 233 – רפלקסולוגיה) שהשיטה מטפלת בזרימת “כח חיים”/אנרגיה הנמצאת בכפות הרגליים, ושעניין זה קיים אצל אומות העולם הרבה שנים. האם אין חשש לכישוף, דרכי האמורי או כדומה? תשובה אין חשש כלל, כיון שאכן יש קשר בין כף הרגל לגוף באופן פיזיולוגי, עירוב הרצון […]

האם מה שבצל נחשב כדבר חריף ומחשיב את הסכין לבשרית או חלבית שוב גם כשאינה בת-יומה אמור גם בבצל ושום מבושלים?

שאלה האם מה שבצל נחשב כדבר חריף ומחשיב את הסכין לבשרית או חלבית שוב גם כשאינה בת-יומה אמור גם בבצל ושום מבושלים? תשובה הדברים אמורים רק בבצל, שום ושאר דבירים חריפים רק כשהם חיים. אך כשהם מבושלים רואים בחוש שהחריפות פקעה מהם והם ניתנים לאכילה בפני עצמם, ולכן אין להם דין של דבר חריף (פ”ת יו”ד סי’ […]

האם מותר לאפות בתנור יחד עם מאכל חלבי בצל שנקצץ ע”י מעבד מזון בשרי?

שאלה האם מותר לאפות בתנור יחד עם מאכל חלבי בצל שנקצץ ע”י מעבד מזון בשרי? תשובה אם ב 24- שעות האחרונות טחנו במעבד בשר רותח אסור לשים את הבצלים בתנור יחד עם מאכלי חלב. אך אם עברו 24 שעות מהשימוש האחרון במעבד למאכלי בשר רותחים – לבני ספרד מותר, ולבני אשכנז לעולם אסור (יו”ד סי’ צו, ס”ג, […]

האם בשבת פורים יש עניין ללמוד הלכות פורים?

שאלה האם בשבת פורים השנה יש עניין ללמוד הלכות פורים? תשובה ודאי, כך פסק מרן המשנה ברורה (תרפח ס”ק טז) שיש לשאול ולדרוש בהלכות הפורים בשבת זו, ושזה עולה במקום קריאת המגילה שהוקדמה ליום שישי. אבל יש להקפיד שהדרשה תהיה גם בענייני נס הפורים כדי לקיים פרסומי ניסא, כפי שמקיימים בקריאת המגילה.

מתנות לאביונים בפורים המשולש כיצד?

שאלה כיצד בפורים משולש נותנים בין המוקפים מתנות לאביונים ביום שישי, הלא תכלית מתנות לאביונים היא לצורך סעודת הפורים ויש חשש שהאביונים ינצלו אותה לשבת? תשובה שאלתך נפלאה מאד! ישר כח! התשובה לשאלה זו היא משום שאנו פוסקים בזה כדעת האליה רבה (סוף סימן תרצג) שגם בכל שנה אם נותנים את המעות לעניין טרם הפורים יוצאים ידי […]

האם ניתן לברך ברכת האילנות בלילה? ומה הדין לגבי שבת?

שאלה האם ניתן לברך ברכת האילנות בלילה? ומה הדין לגבי שבת? תשובה אם ניתן לראות את הלבלוב היטב, כגון שיש תאורה באותו מקום או שאור הלבנה חד ובהיר- ניתן לברך גם בלילה (ציץ אליעזר יב כ). לגבי שבת ידועה הנהגת המקובלים שנמנעו מלברך בשבת משום שכל עניין ברכה זו היא העלאת נשמות ובירור ניצוצי הקדושה, ושאין ראוי […]

מתי מברכים ברכת האילנות למי שגר באוסטרליה?

שאלה אנו נמצאים בשליחות באוסטרליה, אצלנו חורף בזמן חודש ניסן, האם אנו מברכים ברכת האילנות בחודש ניסן? תשובה רוב הפוסקים סוברים שאין ברכת האילנות תלויה דווקא בחודש ניסן, כן מובא בדברי החיי אדם (סג ב) וברכת הבית (כט יד), ומקורם מדברי הריטב”א (ר”ה יא:) שכתב “ויומי דניסן לאו דווקא, אלא כל מקום ומקום לפי מה שהוא מלבלב”. ולכן […]