שאלות ותשובות בנושאי הלכה עם הרב חיים אידלס

להעברת שאלות הלכתיות לחץ כאן

האם מותר לומר "בחיי" או שזו שבועה?

שאלה האם מותר לומר "בחיי" או שזו שבועה? תשובה אמירת "בחיי" היא שבועה בחיי עצמו, והיסוד ושורש העבוד (ש"י פ"ה) מבאר שבשבעת אמת שנהגו לא להישבע, כמ"ש בספר חסידים (סי' תיז), ובוודאי שאם מוציאים שם שמיים בחינם, כמו לומר 'גאט' .', הדבר גורם לעניות וחייב נידוי.

האם מותר לשנות בדיבורי מפני דרכי שלום?

שאלה האם מותר לשנות בדיבורי מפני דרכי שלום? תשובה בכדי לעשות שלום בין אדם לחברו מותר לשנות על דברים שקרו בעבר (מג"א סי' קנו) ועל העתיד (שו"ע הרב שם). ובשלושה דברים התירו חז"ל לתלמיד חכם לשנות בדיבורו: פוריא, מסכתא ואושפיזא (מ"ב כג:). ובמגן אברהם מובא עפ"י הגמרא (עירובין נא., פסחים קיב. וסוף מסכת כלה) שאם […]

ממתי החל המנהג לעלות לקברו של רשב"י בל"ג בעומר ולעשות שם את ה"חלאקה"?

שאלה ממתי החל המנהג לעלות לקברו של רשב"י בל"ג בעומר ולעשות שם את ה"חלאקה"? תשובה המנהג מוזכר בשער הכוונות למהרח"ו (פ"ז) כמנהג קדום. האר"י הקדוש בעצמו עשה חלאקה לבנו בל"ג בעומר בקבר הרשב"י. ישנה השערה שאנשי ירושלים עשו חלאקה בקבר שמואל הנביא ואנשי הגליל עשו בקבר רשב"י. כיוון שהרדב"ז, רבה הנודע של צפת שנפטר בשנת […]

היארצייט של אמי חל בל"ג בעומר, האם מותר לי לצום כדין יום שמת בו אביו ואמו?

שאלה היארצייט של אמי חל בל"ג בעומר, האם מותר לי לצום כדין יום שמת בו אביו ואמו? תשובה אינך צם בל"ג בעומר, כמו בכל יום שלא אומרים בו תחנון מדינא שאין צמים כשחל בו יום השנה. כך הכריע הפמ"ג (סי' תקסח א"א סקי"ט) בהלכות תענית, וזו הכרעת מרן המ"ב (שם סקל"ז).

האם מותר לתקן קורא בקריאה בתורה או שיש בזה משום 'מלבין פני חברו ברבים'? מה הכמות לעניין הגדרת 'רבים'?

שאלה האם מותר לתקן קורא בקריאה בתורה או שיש בזה משום 'מלבין פני חברו ברבים'? מה הכמות לעניין הגדרת 'רבים'? תשובה הטור בהלכות קריאת ספר-תורה (או"ח סי' קמב) כותב בשם ספר המנהיג שאם החזן או הבעל קורא טעו בקריאה מן הראוי שלא להעיר לו ברבים כדי שלא להלבין פניו, שהרי גם אם הוא טעה – […]

מה דעת הרב לגבי תספורת בליל ראש חודש ובערב שבת קודש בספירת העומר?

שאלה מה דעת הרב לגבי תספורת בליל ראש חודש ובערב שבת קודש בספירת העומר? תשובה מרן המ"ב (תצג סק"ה) מתיר להסתפר וגם לשאת אשה, ומקור דבריו הוא בדברי הב"ח, וכן פסק דו"ז הרב פרנק (מקראי קודש בעמ' רכח), וכן משמע בכה"ח (ס"ק מז) . ) בשם הכנה"ג ואלו שמקפידים על צוואת ר' יהודה החסיד שלא […]

מבקש בדחילו לדעת מה דעת חכמי הסוד לעניין תספורת בספירת העומר?

שאלה מבקש בדחילו לדעת מה דעת חכמי הסוד לעניין תספורת בספירת העומר? תשובה דעת מרן קודש הקדשים האר"י זצ"ל (עץ חיים שער כב פ"ז- מורה באצבע לחיד"א סי' ח אות רכא) שימים אלו אסורים בתספורת לא בגלל אבלות- אלא בגלל ימי דין שתלויים בשערות. ולכן לדעתו אפילו בעל ברית וחתן, ואפילו בל"ג בעומר, אסור להסתפר בשום אופן. […]

מה המקורות לאיסור לבישת בגד חדש בספירת העומר?

שאלה מה המקורות לאיסור לבישת בגד חדש בספירת העומר? תשובה הראשון שאוסר הוא רב שרירא גאון (הובאו דבריו בספר תשובות ופסקים סי' סט), אבל הוא אוסר לחלוטין מפסח עד שבועות. השני שמדבר על כך מאוחר יותר בסדר הדורות הוא בעל הלקט-יושר, תלמיד התרומות הדשן, וגם בעיקרי הדינים וטעמים ומועד לכל חי (מהר"ח פלאג'י), הכף החיים (סי' תקנא) בשם […]

האם לאבל מותר ללבוש קיטל בליל הסדר?

שאלה האם לאבל מותר ללבוש קיטל בליל הסדר? תשובה מותר, שכך פוסק הט"ז (סי' תעב), משום שלדעתו הקיטל נועד להזכיר את יום המיתה ולא כדרך חירות. אמנם הב"ח (שם) חולק וסובר שהאבל כבר כנוע דיו משום שיום המוות קיבל אצלו מימד ממשי. אך פסק מרן המ"ב (שם) שמי שלובש קיטל בשנת האבלות אין מוחים בידו.

האם מותר בליל-פסח לעשות תפילה מוקדמת על מנת להקדים את התחלת הסדר?

שאלה האם מותר בליל-פסח לעשות תפילה מוקדמת על מנת להקדים את התחלת הסדר? תשובה קידוש ליל הסדר חייב להיות דווקא בלילה, לאחר צאת הכוכבים. והטעם הוא משום שמצה ומרור הוקשו לפסח, שכמו שהקרבן היה נאכל רק בליל ט"ו גם המצה נאכלת רק בליל ט"ו, וקידוש ניתן לעשות רק בזמן שאפשר לעשות סעודה (מ"ב סי' תעב). […]

האם מותר להריח טבק בלי הכשר לפסח, שכן ראיתי שהמשנה ברורה אסר את הציפורן בפסח?

שאלה האם מותר להריח טבק בלי הכשר לפסח, שכן ראיתי שהמשנה ברורה אסר את הציפורן בפסח? תשובה מה שמרן המ"ב (סי' תסז) פסק לאסור את השימוש בציפורן (נעגליא"ך) הוא משום שהיו שורים את הציפורן בשְֹעורים. אך כיום שלא נוהגים כך אין שום סיבה להחמיר. אגב מרן המ"ב דיבר לגבי אכילת הציפורן, אבל כפי ששאלת נכון הוא הדין […]

כיצד ניתן להגעיל בעזרת דוד מים ביתי הלא הוא משמש בכל ימות השנה עם חמץ?

שאלה  כיצד ניתן להגעיל בעזרת דוד מים ביתי הלא הוא משמש בכל ימות השנה עם חמץ? תשובה הדבר מותר לכתחילה. יש להמתין 24 שעות מהשימוש האחרון ואז מרתיחים בו מים באופן שיגלשו החוצה, ולאחר ששופכים את המים ניתן להשתמש בדוד להגעלה. ניתן גם להגעיל כלים בכלי של פסח, אך אח"כ צריך להכשיר את הכלי עצמו […]

מתי קוראים מגילה בביה"ח הדסה עין כרם?

שאלה מתי קוראים מגילה בביה"ח הדסה עין כרם? תשובה מרן הגרש"ז (מנח"ש תניינא סי' נט) קרא שם בט"ו, כי לדעתו כיוון שיש שם עירוב של העיר ירושלים יש חיבור ושם של עיר אחת, בצירוף דברי הכה"ח (תרפח י) שמשערים את המיל בזמן נסיעה. אבל מרן היבי"א (ח"ז סי' נח) חלק בתוקף וטען שאין דין קריאת המגילה קשור […]

מסיבות שונות רצינו לארגן מניין לקריאת מגילה בלילה בשעה מאוחרת, האם הדבר מותר?

שאלה מסיבות שונות רצינו לארגן מניין לקריאת מגילה בלילה בשעה מאוחרת, האם הדבר מותר? תשובה אמת שלהלכה (או"ח תרפז א) נפסק עפ"י המשנה שכל הלילה כשר לקריאת המגילה, וכמו שכתב המג"א (שם סק"א) בשם הסמ"ג שאין כאן חשש שמע יפשע ולא יקרא, כמו שקיים בקריאת שמע, משום שקריאת מגילה חביבה לכולם ולא יפשעו ויבואו לשכוח. אולם הא"ר (תרפח […]

לפעמים קורה שנר השבת כבה לפני סעודת השבת. האם הדבר מסמן דבר רע, והאם חובה להדליקו שוב במוצאי השבת?

שאלה לפעמים קורה שנר השבת כבה לפני סעודת השבת. האם הדבר מסמן דבר רע, והאם חובה להדליקו שוב במוצאי השבת? תשובה חלילה, אין מקום לחשש כלל. ואין צריך במוצאי שבת להדליק את הנר, אלא לקנות בשבת הבאה נרות טובים יותר, ולהקפיד להדליק במקום שאין רוח, ולדעת שהכל על מקומו בטוב לבב. ובכל זאת יש מהדרים להדליק אותו במוצאי […]

אני ספרדיה ונוהגת להדליק נרות לע"נ צדיקים, כרחל אמנו, ר' מאיר בעל הנס והבבא סאלי. האם מותר לי להדליק אותם מנרות שבת?

שאלה אני ספרדיה ונוהגת להדליק נרות לע"נ צדיקים, כרחל אמנו, ר' מאיר בעל הנס והבבא סאלי. האם מותר לי להדליק אותם מנרות שבת? תשובה אף שאינך מקבלת שבת בהדלקתך אין זה מתיר שימוש בנרות השבת, משום שיש בשימוש בהם עבור דבר אחר בכלל ביזוי מצוה. אך כיוון שמדובר בנרות שאינם לצורך שימוש, אלא יש בהם מעין מצוה, שכן […]

האם יש מקור לסגולת קבלת שבת מוקדמת?

שאלה האם יש מקור לסגולת קבלת שבת מוקדמת? תשובה בספר הנורא 'עבודת הקודש' לרבי מאיר גבאי כתוב שעל ידי כך שמרחיבים את גבולות הקדושה הקב"ה מרחיב לאדם. וידוע שהקדמונים ראו בדבר סגולה גדולה, כפי שידוע ממרן החפץ חיים ועוד גדולי ישראל.

האם הרמב"ם לא ידע את חכמת הקבלה?

שאלה האם הרמב"ם לא ידע את חכמת הקבלה? תשובה בספר מגדל עז (תחילת הלכות תלמוד תורה) כתוב שבסוף ימיו למד הרמב"ם את חכמת הקבלה. אך המהרח"ו סבר של למד, וכן כתב מרן החיד"א שלפי שורש נשמת הרמב"ם נראה שלא למד קבלה. והמהר"ם שפירא בספרו הוכיח מארבעה מקומות בספרו 'משנה תורה' שלמד את הזהר הקדוש, שאין לדבריו שם מקור […]

אנו, מספר בחורים, יוצאים יחד למחנה. כל אחד משלם על הוצאותיו ומזונותיו. כיצד עלינו לנהוג בהדלקת נרות שבת?

שאלה אנו, מספר בחורים, יוצאים יחד למחנה. כל אחד משלם על הוצאותיו ומזונותיו. כיצד עלינו לנהוג בהדלקת נרות שבת? תשובה יש למנות בחור אחד שיהא שליח עבור כולם בהדלקת נר שבת במקום האכילה, ויזכה לכל אחד מן החברים תמורת פרוטה.

מה צריך לכוון כשמסתכלים על נרות השבת בשעת אמירת הקידוש?

שאלה מה צריך לכוון כשמסתכלים על נרות השבת בשעת אמירת הקידוש? תשובה כתב מרן הרמ"א (רעא י): "וכשמתחיל יתן עיניו בנרות, ובשעת הקידוש בכוס של ברכה". בדרכי משה ובאליה רבה נפסק כי במשך כל אמירת "ויכלו" צריך להסתכל בנרות, ובשעת ברכת הגפן וברכת היום יש להסתכל בכוס. אולם המגן אברהם כתב שצריך לקדש ליד הנרות, ואולי זהו הטעם […]

בעל שנוסע עם יולדת לבית החולים, מה מותר להם לקחת ומה קורה אם באמצע הדרך הצירים נרגעו?

שאלה בעל שנוסע עם יולדת לבית החולים, מה מותר להם לקחת ומה קורה אם באמצע הדרך הצירים נרגעו? תשובה יולדת נחשבת לחולה שיש בו סכנה ומחללין שבת עבורה. עם זאת, יש למעט במלאכות דאורייתא, ובתנאי שאם יעשן בשינוי או בהפחתת המלאכות דאורייתא לא תתעכב הנסיעה וההגעה כלל. לגבי טלטול, במקום שאין עירוב כל מה שנצרך לצורך היולדת, כתרופות […]

האם מותר להתרחץ עם סבון שיש בו שומן מן החי?

שאלה האם מותר להתרחץ עם סבון שיש בו שומן מן החי? תשובה מותר לכתחילה, וכפי שכותב הערוה"ש (סי' קיז) עפ"י המהרי"ל, שמכיוון שהסבון פגום מאוד אין בזה חשש כלל. נכון שמרן המ"ב (שו סק"י) כתב שעדיף להתרחץ בסבון שאין בו חֶלֵב, אבל הוא דיבר בסבון שיש בו ממשות לחלב, אך בסבונים שלנו אין בכלל ממשות ולכן אין […]

האם כלי שקיבלתי בהשאלה לטובת ניסיון מחנות של גוי חייב בטבילת כלים?

שאלה האם כלי שקיבלתי בהשאלה לטובת ניסיון מחנות של גוי חייב בטבילת כלים? תשובה לא, חובת הטבילה היא רק כשהכלי ניתן במתנה גמורה, ואפילו שלא קיבלת עליו שטר מתנה. אבל השאלה, השכרה ותקופת ניסיון נחשבות כמו שהגוי עדיין הבעלים על הכלי, וממילא אין חיוב טבילה (שו"ע יו"ד קכ ח). וגם להיפך, כאשר יהודי השאיל או השכיר לגוי […]

האם יש עניין שהחלה תהא קלועה ולא כמו לחם רגיל?

שאלה האם יש עניין שהחלה תהא קלועה ולא כמו לחם רגיל? תשובה אין שום צורך לקלוע את החלה, העיקר שתהיה שלמה. הסיבה שמקפידים על קליעה היא כפי שכותב הפמ"ג (מ"ז רמב סק"א) משום שבעבר היו עושים חלות עם שומן, וכדי לעשות שינוי שיידעו לא לאכול אותן עם חלב קלעו אותן. כיום אין מציאות שכזו, ולכן העיקר שיהא […]