שאלות ותשובות בנושאי הלכה עם הרב חיים אידלס

להעברת שאלות הלכתיות לחץ כאן

מחצית השקל

פסק רבינו הרמ”א: י”א שיש ליתן קודם פורים מחצית מן המטבע הקבוע באותו מקום. ומאחר ששלשה פעמים כתוב תרומה בפרשה, יש ליתן ג’.. זכר למחצית השקל. ויש ליתנו בליל פורים קודם שמתפללים מנחה. וכתב הגרימ”ט בלוח א”י, שהמנהג לתת מחצית השקל אחרי מנחה. ויש נוהגים, שנותנים פעמיים זכר למחצית השקל, בערב פורים כאמור וכן בפורים […]

מתנות לאביונים

כתב בביה”ל בשם המאור: ולא יתן מתנות לאביונים קודם פורים, שמא יאכלוהו קודם יום הפורים. אם כן העיקר שהעני ייהנה מהנתינה ביום פורים עצמו. ולפי”ז פסקו המהר”י אסאד והמהרש”ם, שהמפריש מתנות לאביונים קודם פורים ע”י שליח ומגיע לידי העני בפורים עצמו, או שנותן לעני קודם הפורים אבל מַתְנה עמו שמעות אלו הם לצורך פורים – […]

שבת חזון – מנהגים

שאלה א) האם בשבת חזון מותר ללכת בבגדי חול? ב) האם יש למעט בזמירות בשבת זו? ג)האם נכון לומר “איכה אשא לבדי” בניגון איכה ו”לכה דודי” במנגינת “אלי ציון ועריה”? תשובה א) מרן הרמ”א (סי’ תקנ”א) כותב באופן פסקני בשם גדולי אשכנז (האגודה, המרדכי והרוקח) שאסור ללבוש בשבת חזון בבגדי שבת. ואם יוצא תשעה באב […]

כיוון עמידה בחופה בחו”ל

שאלה אני עתיד לערוך חופה וקידושין בחוץ לארץ, לאיזה צד יש לעמוד בשעת הברכות? תשובה הבאר היטב (אבהע”ז סי’ ס”א סק”ז) כותב שצריך לברך כנגד צד מזרח, וגם החתן והכלה צריכים לעמוד לצד מזרח וגבם לצד מערב. והמהרי”ל כותב שהפנים של החתן והכלה יהיו לצד צפון ואחוריהם לצד דרום. והכנסת הגדולה כותב שכיום לא מקפיד […]

ישיבה בשעת חופה

שאלה מה ההיתר לכך שכיום חלק מהציבור יושב בשעת חופה? תשובה אכן בהלכה מופיע שהציבור יעמוד בשעת החופה, אבל בעל השערים המצוינים בהלכה (סי’ קמ”ח) מבאר שמוטות החופה הופכות את החופה לרשות בפני עצמה, וכמו ספר תורה שמונח בארון שאין חיוב לעמוד בפניו, ועל כן אין חיוב לעמוד. ולדעתו מה שכתוב בהלכה לעמוד אמור לגבי […]

עקיפה של אח/ות בוגר/ת בשידוכים

שאלה שלום הרב, אחותי הגדולה עוד לא התחתנה, שמעתי שיש איסור לעקוף אותה בשידוכין כשאינה מסכימה (מחשש שהדבר יפגע בשידוכיה), כיצד יש לנהוג? תשובה בעקבות הסיפור של יעקב ולאה פסק הש”ך שהלכה כלבן הארמי, שקודם משדכים את הבוגרת ורק אז את הצעירה. אבל מהראוי שהאחות תמחל לאחותה ולא תפסיד מלוותר, שכן מי אמר שבגלל זה […]

שמירה על צניעות אצל בנות קטנות

שאלה שלום הרב, בתי בת חמש וברצוני לדעת מהו הגיל שהחל ממנו צריך להיזהר בהלכות צניעות אצל בנות קטנות? תשובה לעניין איסור נגיעה פסק מרן הגרש”ז (הלי”ש פ”כ) שהדין זהה לאיסור ייחוד, הוה אומר שמגיל שלוש אסור לגעת נגיעה של חיבה בילדה שאינה שלו. לעניין איסור ראייה והסתכלות, וממילא גם לעניין ק”ש למול חוסר צניעות, […]

מנהג שלא לאכול בשרי וחלבי באותו היום

שאלה הבן שלנו נוהג שלא אוכל באותו יום בשרי וחלבי, מה עלינו לעשות? תשובה יש לומר לו להפסיק עם זה ושינהג המתנה של שש שעות. ותספרו לו שבדיוק את אותה השאלה שאלו את הבן איש חי (תורה לשמה סי’ רי”ב), והוא הגיב בפסקנות שאדם לא צריך להיות יותר צדיק מהאריז”ל. נוסיף שמרן הרמ”א מביא שבכל […]

מתן מקדמה לרכישת מוצר בעתיד

שאלה האם מותר לתת דמי קדימה על מוצר על מנת לרכשו בהמשך במחירו הנוכחי? תשובה בעל האבני נזר (סי’ ריד) אסר את הדבר. אולם המהרש”ם (משפט שלום סי’ רט) התיר זאת, וכפי שכותב שם כך ‘עמא דבר’- הציבור נוהג. אולם כל הבעיה היא רק בנתינת סכום משמעותי, שאז היה מקום לומר שמשום הסכום המוכר מוזיל […]

איסור ריבית

שאלה שילמתי סכום כסף עבור בתי שתחי’ לחנות מוצרי חשמל, ולא קניתי עדיין דבר, רק סיכמתי שהמחיר יהיה לפי המחיר העכשווי ובתי תבחר איזה מוצר שתרצה. האם יש במעשה זה משום איסור ריבית? תשובה אכן יש בזה איסור ריבית של הקדמת מעות, משום שמצב זה נחשב כ”לא יצא השער”, שזהו העקרון שאנו נשענים עליו תמיד […]

אמירת קדיש לבת ללא אחים

שאלה אבי נפטר והותיר אחריו שלוש בנות בלבד, האם אני יכולה לומר קדיש לעילוי נשמתו? תשובה הבאר היטב (סי’ קל”ב) כתב בשם תשובות כנסת יחזקאל להתיר, אך התיר זאת רק בביתה ולא בבית הכנסת. וכך פסק למעשה השבות יעקב (ח”ב סי’ צ”ג). אולם הא”ר הביא מהחוות יאיר (סי רכ”ב) שזו חוכא ואטלולא שתאמר אף בביתה […]

עמידה בזמן אמירת קדיש

שאלה האם יש לעמוד בקדיש כשאומרים “אמן יהא שמה רבה”? תשובה הרמ”א (דרכ”מ סו”ס נ”ו) כותב שהמהרי”ל לא היה עומד בשעת קדיש וברכו, רק אם הקדיש תפס אותו מעומד אז לא היה מתיישב עד אחרי אמירת “אמן יהא שמה רבה”. ומסיים הרמ”א שהמנהג הוא כן לעמוד בשעת הקדיש. והעיר מרן המ”ב שכל זה הוא דווקא […]

תיקון ליל שבועות

שאלה א. תיקון ליל שבועות מיועד גם לאדם שיודע ואוהב ספר, לא עדיף ללמוד דף גמרא מאשר למלמל פסוקים? ב. מה בעניין חיוב עשיית תיקון ליל שבועות ביו”ט שני של גלויות? תשובה בעל הכה”ח הביא אסמכתאות לסדר לימוד זה מהזוהר הקדוש וכתבי האריז”ל. וגם החי”א כתב על כך באריכות בספר לב דוד שאם מרן השו”ע […]

תפילת ערבית בליל חג השבועות לפני צאת הכוכבים

שאלה רצינו להנהיג בבית הכנסת הגדול בעירנו להתפלל ערבית בליל חג השבועות לפני צאת הכוכבים, זה מיקל מאוד על המשך הערב והתיקון בלילה. היו שפקפקו על כך, האם הדבר מותר או בעייתי? תשובה יכולים אתם להקל לכתחילה, ואבאר בקצרה את הנימוק. המעיין בשל”ה הקדוש (ריש מס’ שבועות) ובמג”א (סי’ תצ”ד) יראה שהם כתבו שהעניין שצריך […]

תפילה עם צעיף

שאלה האם יש עניין על פי הקבלה שלא להתפלל עם צעיף? תשובה מצד ההלכה כל דבר שאין בו בזיון או עודף כבוד- מותר להתפלל איתו. לכן אסור להתפלל עם כפפות של פועלים על הידיים (מ”ב סי’ צ”א סקי”ב). אולם כפפות שמגינות מקור מותר להתפלל איתן. ולכן מותר להתפלל גם עם צעיף. אולם אסור להתפלל עם […]

החיוב באבנט – גרטל בשעת התפילה

שאלה האם יש חיוב לשים גרטל- אבנט בשעת התפילה? תשובה מרן השלחן ערוך (אורח חיים סימן צא ס”ב) כתב שבשעת התפילה צריך לשים אזור-אבנט מלבד החגורה. ומקור הדברים מספר התרומה, הר”ן (שבת י:) והגהמ”י. ולמי שמעיין בדברי המשנה ברורה ועוד פוסקים מבין שכוונת מרן היא לשים אבנט מלבד המכנסיים המבדילים בין ליבו לרגליו (ערוה). ואם […]

חנוכת בית בראש חודש אב

שאלה האם מותר לעשות “חנוכת הבית” בראש חודש אב? תשובה לספרדים יש מקום להקל לעשות בראש חודש עצמו, אבל האשכנזים ממתינים בכך עד אחרי י’ באב. שכן על אף שבניית בית בארץ ישראל היא מצווה, כמו שכתב המגן אברהם (אורח חיים סימן תקס”ח) עפ”י דברי הרמב”ן, אבל אין זו מצווה גמורה עד כדי כך שנקל […]

קניית בגדים בתשעת הימים

שאלה אנו מתכוננים לחתונת בתנו שתיערך בי”ג אב, האם יש מניעה לקנות בגדים בתשעת הימים? נציין, שכמובן הזמן להתארגנות קצר וישנן הנחות במספר מקומות. תשובה ראשית מזל טוב, שיבנו בית נאמן בישראל. מותר לכתחילה לקנות לשם כך, ואפילו בשבוע שחל בו תשעה באב (על אף שהשנה אין ‘שבוע שחל בו’), מכיוון שכל ההכנה לחתונה נחשבת […]

שטיפת הבית בימי בין המצרים

שאלה האם מותר לשטוף את הבית בימי בין המצרים? תשובה מותר, ויש לעשות שינוי מהניקוי הרגיל, כגון שלא נוסיף חומר למי השטיפה, ובוודאי שלא להשתמש בחומר שמבריק רצפות, ובכך נראה את אבלותנו וצערנו. כן פסק הגרי”ח זוננפלד (שלמת חיים ח”ד סי’ ד’) בשם רבה של ירושלים רבי שמואל סלנט זי”ע. אמנם כל זה הוא חומרא […]

בניה בתשעת הימים

שאלה אני עומד לסיים פרויקט בניה, האם אני צריך להפסיקו בתשעת הימים, הדבר יסב לי נזק קל? תשובה הכלל שמנחה אותנו באיסור בניה הוא שכל דבר שנעשה להרווחה אסור, אולם דבר שנעשה לצורך פרנסתו מותר לכתחילה, כפי שמאריך בכך בשו”ת דבר יהושע. הוא הדין שמותר לאדם להוסיף חדרים לדירתו כיוון שנתרבו בני הבית (ס’ ויברך […]

דילוג על “ברוך שאמר” בטעות

שאלה דילגתי בטעות על “ברוך שאמר” ואמרתי “אשרי” ו”ישתבח”, האם יש בזה איסור? תשובה “ברוך שאמר” היא הברכה שפותחת את פסוקי דזמרא ו”ישתבח” חותמת, והן כמו ברכה ראשונה ואחרונה שמברכים באכילה. כידוע, גם אדם שלא בירך ברכה ראשונה וכבר אכל מחויב לפחות בברכה אחרונה. אמנם כבודו לא בירך ברכה ראשונה, אך אין לזה תקנה, ומכאן […]

המקפיד לקרא ק.ש לפי הזמן המוקדם

שאלה אני מקפיד לקרוא קריאת שמע עפ”י הזמן המוקדם, נזכרתי באמצע “אשרי” שלא קראתי והזמן עומד לעבור, האם אני יכול לקרוא? תשובה כיוון שקריאת שמע היא מצוה עוברת ואתה מקפיד על הזמן המוקדם, הנקרא גם ‘זמן המגן אברהם’, מותר לך לקרוא קריאת שמע בין “אשרי” לפרק הבא. ותתנה במחשבתך שקריאת שמע שתקרא אחר כך עם […]

ברכת הטוב והמיטיב על יין משובח

שאלה האם מברכים את ברכת “הטוב והמטיב” על יין משובח? תשובה כיום נהוג לברך ברכת “הטוב והמטיב” רק על יין מיוחד במינו. לכאורה לפי מה שנראה מפשטות ההלכה אין שום סיבה לנהוג כך, אלא מספיק שהיין השני שאותו שותה האדם לא יהיה גרוע מהיין הראשון. אולם הבית יוסף הביא את דברי תרומות הדשן (סי’ לד) […]

קריאת שמה שלא בזמנה

שאלה שלום הרב, אני מסייע בלילות לאחי החולה, ובעקבות כך אני קם לעתים לאחר זמן קריאת שמע, האם יש לכך תשלומין? תשובה ראשית, רפואה שלמה בקרוב. חז”ל אומרים איזו מעוות שאינו יכול לתקון?- זה הקורא קריאת שמע שלא בעונתה, הוי אומר ששכר קריאת שמע בעונתה לא יוכל לקבל. אבל אם קרא אחר כך קריאת שמע […]

מניין שמתקיים לאחר זמן קריאת שמע

שאלה במקום אליו אני נוסע מתקיים מניין אחד לאחר זמן קריאת שמע וזמן תפילה, מה עליי לעשות? תשובה מכיוון שיעבור זמן קריאת שמע ותפילה עליך לקרוא קריאת שמע ולהתפלל ביחידות בתוך הזמן. ולאחר מכן תגיע לבית הכנסת ותלמד עם ספר בפינה, כך ייראה שאינך מוחה בהם ואינך מעליב את המארח שלך. וכמובן יש לענות אז […]