שאלות ותשובות בנושאי הלכה עם הרב חיים אידלס

להעברת שאלות הלכתיות לחץ כאן

אני מסופקת האם בירכתי ברכת המזון, האם עליי לחזור ולברך?

שאלה אני מסופקת האם בירכתי ברכת המזון, האם עליי לחזור ולברך? תשובה הפוסקים דנו באשה שהסתפקה אם בירכה ברכת המזון או לא האם עליה לחזור ולברך (שו”ע סי’ קפו). השער אפרים (סי’ יא) הכריע שעליה לחזור ולברך, וכמותו פסקו הפמ”ג, החיי אדם ועוד. אולם רעק”א והברכי יוסף פסקו שאין לאשה לחזור ולברך. ולכן לעניות דעתי הדבר […]

האם נשים וקטנים מצטרפים לזימון?

שאלה האם נשים וקטנים מצטרפים לזימון? תשובה מרן השו”ע (סי’ קצ”ט ס”ו) פסק שג’ נשים שאכלו יחד מזמנות לעצמן. ואם הן היו עשר נשים מזמנות אך בלי להזכיר “אלוקינו” בזימון. אבל כתב הביה”ל שכיום הדבר כלל לא נהוג באשכנז, ונשים אינן מזמנות כלל. על אף שמן הדין אם היו רוצות היו יכולות לזמן יחד, אף אם […]

האם יש צורך לשפשף את ידיו זו בזה בין נטילת הידיים לאכילת הפת?

שאלה האם יש צורך לשפשף את ידיו זו בזה בין נטילת הידיים לאכילת הפת? תשובה מרן הרמ”א (קסב ג) פסק שאחרי הנטילה בכלי צריך לשפשף את ידיו זו בזו. ומרן המ”ב (שם סקכ”ד) ביאר שהטעם הוא שבכך מעביר את הלכלוך. והפמ”ג כתב שהטעם הוא כדי שיגיעו המי לכל חלקי אצבעותיו עד פיסת כף היד. על כל פנים […]

מה הדרך הנכונה, לתת לאביו ליטול ראשון או אחרון?

שאלה מה הדרך הנכונה, לתת לאביו ליטול ראשון או אחרון? תשובה בזמן התלמוד כל אחד היה אוכל על שולחן קטן משלו, ולכן היו מכבדים את הגדול והחשוב שבבית ליטול ידיים ראשון, שאז היה נוטל ומיד ניגש לאכול. אך כיום שאנו אוכלים על שולחן אחד גדול, אם הגדול ייטול ראשון את ידיו הרי שייאלץ להמתין לכולם ואין זה […]

במשפחתנו נוהגים לקחת חגורה-גרטל של ספר-תורה ולתת ליולדת כסגולה, האם אין בדבר משום בזיון?

שאלה במשפחתנו נוהגים לקחת חגורה-גרטל של ספר-תורה ולתת ליולדת כסגולה, האם אין בדבר משום בזיון? תשובה מותר לכתחילה לנהוג כך, שהרי האבנט של ספר התורה הוא “תשמיש קדושה”, שאין איסור לעשות מולם דברי חול ואף להכניסם לשירותים. ומנהג זה מוזכר כבר בספר ‘טוב טעם ודעת’ מהגרש”ק זצ”ל (תליתאה ח”ב סי’ מז) וכן הביאו הדר”ת (יו”ד סי’ קעט), וע”כ […]

הכתר של ספר התורה בבית הכנסת נשבר לחלוטין, האם ניתן להתיכו על מנת למכרו ולהשתמש בכסף עבור בית הכנסת?

שאלה הכתר של ספר התורה בבית הכנסת נשבר לחלוטין, האם ניתן להתיכו על מנת למכרו ולהשתמש בכסף עבור בית הכנסת? תשובה יש בעניין זה תשובה מפורטת בספר שו”ת שיבת ציון (סוף סי’ ז) שבסופה מכריע להיתר כשהכסף ניתן לבית הכנסת. וכן יש על דין זה חלופת מכתבים בין החת”ס וחמיו- רעק”א (שו”ת חת”ס או”ח סי’ לח), וכן ההכרעה […]

מה דין בן חו”ל השוהה בארץ בחג לעניין יו”ט שני של גלויות?

שאלה מה דין בן חו”ל השוהה בארץ בחג לעניין יו”ט שני של גלויות? תשובה חכם צבי (סימן קסז): בני חו”ל העולים לארץ ישראל דרך ארעי, האיך יתנהגו בשלש רגלים, אם כבני א”י או כבני חו”ל: נלע”ד דצריכים הם להתנהג בענייני המועדים כאחד מבני ארץ ישראל התושבים, לא מבעיא בתפילות וברכות וקריאת ספר תורה, אלא אפילו במלאכה מותרים […]

האם אדם מבודד יכול לומר “אבינו מלכנו” בעשרת ימי תשובה וביום כיפור?

שאלה האם אדם מבודד יכול לומר “אבינו מלכנו” בעשרת ימי תשובה וביום כיפור? תשובה ניתן לומר “אבינו מלכנו” ביחיד כפסק הריב”ש (סימן תקיב) והשבות יעקב (ג מב) שכתב “לא ידעתי למה לא יאמרו ביחיד הלא עיקר התפלה הוא תפלת יחיד”. וכן פסק האליה רבה (סימן תקפד) והמטה אפרים. אם כי לכאורה מדברי רבי עקיבא שירד לפני התיבה […]

מה דין הצום לחולה קורונה עם או בלי תסמינים?

שאלה מה דין הצום לחולה קורונה עם או בלי תסמינים? תשובה חולה קורונה מאומת בלא תסמינים מחויב לצום, אם חש חולשה גדולה או סחרחורת ישתה שתיה מזינה לשיעורים, משום שיתכן והצום בשילוב המחלה מזיק לגופו. כשלעניין זה חולה קורונה הוא 10 ימים מרגע זיהוי הנגיף ( 10 ימים 24 שעות). חולה קורונה עם תסמינים בלא חום שותה […]

האם יש מקור לכך שמי שזורק פירורים נהייה עני ח”ו?

שאלה האם יש מקור לכך שמי שזורק פירורים נהייה עני ח”ו? תשובה מרן בשו”ע (סי’ ק”פ) כתב שאפילו שמותר לאבד פירורים הפחותים מכזית זה קשה לעניות. ומקור הדברים בכמה מקומות בש”ס (ברכות נב:, פסחים קיא:, חולין קה:), ומסופר שם שהמלאך הממונה על העניות רצה להעני אדם אחד ולא הצליח בשום אופן, עד שאותו אדם אכל לחם […]

האם יש לברך על קפה במהלך הסעודה?

שאלה האם יש לברך על קפה במהלך הסעודה? תשובה החיי-אדם פסק שמברכים “שהכל נהיה בדברו” על שתיית קפה במהלך הסעודה. אולם להלכה לא פוסקים כמותו, ויש מדקדקים לברך “שהכל” לפני הסעודה ופוטרים בכך את הקפה שבסוף הסעודה, ומנהג זה נתפשט בעיקר אצל החסידים, ושמעתי שכן נהג מרן האמרי-אמת מגור זצ”ל.

מה הדרך הנכונה לנהוג בעניין נטילת ידיים קודם הסעודה לאחר שהאדם התפנה?

שאלה מה הדרך הנכונה לנהוג בעניין נטילת ידיים קודם הסעודה לאחר שהאדם התפנה? תשובה מרן השו”ע (קס”ה, ה’) התייחס לשאלה זו ונתן ב’ אפשרויות, כשהשנייה שבהן לא רלוונטית ולכן נציין את הדעה הראשונה שאותה פסק מרן בשם רש”י שהביאה מרבו – רבי יצחק בר יקר; לאחר שהאדם התפנה יטול ידיו עם מעט מים, ינגבן ויברך “אשר יצר”. […]

מה הדין באכילה של פחות משיעור כזית לחם, האם צריך ליטול ידיים ולברך “המוציא”?

שאלה מה הדין באכילה של פחות משיעור כזית לחם, האם צריך ליטול ידיים ולברך “המוציא”? תשובה מרן השו”ע (ריש סימן קנ”ח) הביא את דעת הרוקח שפוסק שבאכילה של פחות מכביצה נוטלים ידיים בלי ברכה ובפחות מכזית אין צריך כלל ליטול ידיים. לגבי אכילה בפחות משיעור כביצה, ישנה הסכמה בין הפוסקים עם דעת הרוקח שאין צריך לברך אלא […]

כשאנו אוכלים בשבתות אצל אבי אני מתלבט מהי הדרך הנכונה: לתת לאבי ליטול ראשון או ליטול לפניו ולאפשר לו ליטול אחרון בסמוך לסעודה?

שאלה כשאנו אוכלים בשבתות אצל אבי אני מתלבט מהי הדרך הנכונה: לתת לאבי ליטול ראשון או ליטול לפניו ולאפשר לו ליטול אחרון בסמוך לסעודה? תשובה בזמן התלמוד כל אחד היה אוכל על שולחן קטן משלו, ולכן היו מכבדים את הגדול והחשוב שבבית ליטול ידיים ראשון, שאז היה נוטל ומיד ניגש לאכול. אך כיום שאנו אוכלים […]

האם מותר לשווק מכונות למכירת סנדוויצ’ים ושתיה במקומות שאינם מברכים, הרי הדבר נחשב להכשלה שלהם באכילה בלא ברכה?

שאלה האם מותר לשווק מכונות למכירת סנדוויצ’ים ושתיה במקומות שאינם מברכים, הרי הדבר נחשב להכשלה שלהם באכילה בלא ברכה? תשובה יש בזה מחלוקת, אך גדולי הדורות התירו, מכיוון שהדבר נעשה במכירה ולא במתנה. אולם העצה בזה היא שבעל המכונה ידביק עליה שלט עם ברכה ראשונה ואחרונה, ובזה הוא יוצא ידי כל השיטות.

מה מברכים על קרוטונים?

שאלה מה מברכים על קרוטונים? תשובה יש להבדיל בין ד’ סוגי קרוטונים: קרוטונים שעשויים מלחם רגיל וחתוכים לחתיכות קטנות ולא טוגנו בשמן עמוק או בושלו במרק – ברכתם “המציא לחם מן הארץ”. קרוטונים שיש בהם פחות מכזית והתבשלו במרק בכלי ראשון או טוגנו בשמן עמוק – ברכתם “בורא מיני מזונות”. קרוטונים שטוגנו בשמן לא עמוק – ספק […]

האם יש בקפה משום בישולי גויים?

שאלה האם יש בקפה משום בישולי גויים? תשובה אפשר להקל בזה, אולם המחמיר תבוא עליו ברכה. ובמקום שיש לחשוש שהיה קודם חלב עכו”ם באותו כלי- ישתו בני ספרד את הקפה דווקא בכלי זכוכית, ואשכנז ישתה בכלי חד פעמי.

האם מותר לחזן ובעל תוקע לקבל שכר על תפילותיהם ותקיעותיהם? מה בדבר שכר שבת ויום טוב?

שאלה האם מותר לחזן ובעל תוקע לקבל שכר על תפילותיהם ותקיעותיהם? מה בדבר שכר שבת ויום טוב? תשובה מרן השלחן ערוך (אורח חיים תקפה ה) פסק שהתוקע או מתפלל בשכר – אינו רואה סימן ברכה מאותו תשלום שאותו יקבל. הבהירו השאגת אריה (סי’ שו), הט”ז (ס”ק ז) והמג”א (ס”ק יב) שיש בזה דעות לכאן ולכאן האם יש בזה […]

האם יש מעלה לתקיעה בשופר תימני? האם יש חילוק בין שופר קצר לארוך?

שאלה האם יש מעלה לתקיעה בשופר תימני? האם יש חילוק בין שופר קצר לארוך? תשובה בודאי, שכן השופרות התימניים לא עוברים כל עיבוד, חימום או מיתוח. ולכן השופרות הללו הם הטובים ביותר לתקיעה. גם דודי זקני הגאון ר’ צבי פסח פראנק זצ”ל (מקראי קודש) דן לגבי היישור שעושים לתחילת השופר והכיפוף לאחריו שנעשים בידי אדם, שאולי יש […]

האם מותר לרקום על תיק לשופר המיועד רק לשמירתו פסוקים, כגון : עלה א’ בתרועה ה בקול שופר? האם הדין ישתנה אם זה יהיה רקום על בד כיסוי השופר המכסהו בכל התפילה לבד מזמן התקיעות? האם רצוי לבקש מסופר לרשום על קלף בכתב אשורי ולשים אותו בתיק השופר ולא לרקום ממש על התיק ?

שאלה האם מותר לרקום על תיק לשופר המיועד רק לשמירתו פסוקים, כגון : עלה א’ בתרועה ה בקול שופר? האם הדין ישתנה אם זה יהיה רקום על בד כיסוי השופר המכסהו בכל התפילה לבד מזמן התקיעות? האם רצוי לבקש מסופר לרשום על קלף בכתב אשורי ולשים אותו בתיק השופר ולא לרקום ממש על התיק? תשובה […]

כיצד ינהג אדם לעניין התרת נדרים, כאשר עתיד הוא לשהות בבידוד עקב מחלת קורונה?

שאלה כיצד ינהג אדם לעניין התרת נדרים, כאשר עתיד הוא לשהות בבידוד עקב מחלת קורונה? תשובה לכתחילה ודאי שעל אדם להתיר נדריו בפני שלושה בדווקא. אמנם במצב כזה שבו אדם אינו יכול לצאת מביתו ולהתיר נדריו – נקל לו להתיר דרך הטלפון, כאשר בצד השני של הקו יושבים שלושה יחדיו ומתירים לו את נדריו. ויש לדעת שזוהי […]

האם לכהן מותר לחלוק כבוד לרבו או לחברו הגדול ממנו?

שאלה האם לכהן מותר לחלוק כבוד לרבו או לחברו הגדול ממנו? תשובה מרן המשנה ברורה (או”ח רא ס”ק יג) פוסק שמותר לו לחלוק כבוד למי שהוא רוצה. אולם לדעת רבנו שמחה (הובאו דבריו במרדכי גיטין נט.) מותר לו לחלוק כבוד רק למי שגדול ממנו ולא לסתם אדם. ולהלכה פוסקים בזה כמרן המשנה ברורה, שיכול לתת כבוד לכל […]

האם מצות “וקידשתו” לכבוד הכהנים היא דין תורה או דין דרבנן?

שאלה האם מצות “וקידשתו” לכבוד הכהנים היא דין תורה או דין דרבנן? תשובה המג”א (או”ח רא סק”ד) לומד בדברי חז”ל (גיטין נט.) שהכוונה ממש לדין תורה ולא לדין דרבנן, ואפילו לא כאסמכתא, אלא שהתורה ציוותה אותנו לקדש את הכהנים וחז”ל רק פירשו את כוונת התורה ש”וקדשתו” הוא בנתינה לו לברך ראשון, לפתוח ראשון וכדומה.

אני שמאלי בידיי, כיצד אני מחזיק את כוס הברכה אחר ברכת המזון?

שאלה אני שמאלי בידיי, כיצד אני מחזיק את כוס הברכה אחר ברכת המזון? תשובה פסק השולחן ערוך (או”ח קפג ה) “יש מי שאומר שאם המברך איטר, אוחז הכוס בימינו שהוא שמאל כל אדם”. הוה אומר שאדם שעיקר כוחו ביד שמאל יחזיק את הכוס ביד שמאל. אמנם המגן אברהם (שם ס”ק יד) הקשה שמדברי מרן השו”ע במקום אחר […]

מה שנאמר בהלכה שיש להגביה את הכוס בברכת המזון האם צריך שכל הגביע יהיה גבוה טפח או די בהגבהת גוף הגביע?

שאלה מה שנאמר בהלכה שיש להגביה את הכוס בברכת המזון האם צריך שכל הגביע יהיה גבוה טפח או די בהגבהת גוף הגביע? תשובה הגרש”ז אויערבך זצ”ל (שולחן שלמה ס”ו) פסק שדי בהגבהת גוף הגביע ולא צריך שכל הגביע יהיה טפח מעל השולחן. ויש הסוברים שבכלל הטפח מודדים גם את עובי כף היד של המברך (תהלה לדוד קפג סק”ג).