שאלות ותשובות בנושאי הלכה עם הרב חיים אידלס

להעברת שאלות הלכתיות לחץ כאן

האם מותר להתרחץ עם סבון שיש בו שומן מן החי?

שאלה האם מותר להתרחץ עם סבון שיש בו שומן מן החי? תשובה מותר לכתחילה, וכפי שכותב הערוה”ש (סי’ קיז) עפ”י המהרי”ל, שמכיוון שהסבון פגום מאוד אין בזה חשש כלל. נכון שמרן המ”ב (שו סק”י) כתב שעדיף להתרחץ בסבון שאין בו חֶלֵב, אבל הוא דיבר בסבון שיש בו ממשות לחלב, אך בסבונים שלנו אין בכלל ממשות ולכן אין […]

האם כלי שקיבלתי בהשאלה לטובת ניסיון מחנות של גוי חייב בטבילת כלים?

שאלה האם כלי שקיבלתי בהשאלה לטובת ניסיון מחנות של גוי חייב בטבילת כלים? תשובה לא, חובת הטבילה היא רק כשהכלי ניתן במתנה גמורה, ואפילו שלא קיבלת עליו שטר מתנה. אבל השאלה, השכרה ותקופת ניסיון נחשבות כמו שהגוי עדיין הבעלים על הכלי, וממילא אין חיוב טבילה (שו”ע יו”ד קכ ח). וגם להיפך, כאשר יהודי השאיל או השכיר לגוי […]

האם יש עניין שהחלה תהא קלועה ולא כמו לחם רגיל?

שאלה האם יש עניין שהחלה תהא קלועה ולא כמו לחם רגיל? תשובה אין שום צורך לקלוע את החלה, העיקר שתהיה שלמה. הסיבה שמקפידים על קליעה היא כפי שכותב הפמ”ג (מ”ז רמב סק”א) משום שבעבר היו עושים חלות עם שומן, וכדי לעשות שינוי שיידעו לא לאכול אותן עם חלב קלעו אותן. כיום אין מציאות שכזו, ולכן העיקר שיהא […]

מה לכוון בשעת הפרשת חלה? שמעתי שיש מעלות לתפילה אז ואיני יודעת מהי הכוונה הראויה.

שאלה מה לכוון בשעת הפרשת חלה? שמעתי שיש מעלות לתפילה אז ואיני יודעת מהי הכוונה הראויה. תשובה א. לקיים מצות בוראי, זה לפני כל הסגולות והבקשות. דבר ראשון שהקב”ה ציווה אותך להפריש חלה, וכבת-מלך את מיישמת מצותו. ב. וכותב הגהות מיימוניות (סוף סדר זרעים) שבשעת ההפרשה מתקבלות התפילות והבקשות, ולכן יש להתפלל על ילדים צדיקים וצדקניות […]

מה הדין למעשה בטיסה במטוס לענין ברכת ‘הגומל’?

שאלה מה הדין למעשה בטיסה במטוס לענין ברכת ‘הגומל’? תשובה המנהג לברך בשם ומלכות, כך הכריעו אחרוני זמננו, המנ”י (ב מז) בצל החכמה (א כ), מרן הגרש”ז (הלי”ש פכ”ג), היביע אומר (ב יד) וביחוה דעת (ב כו). אם כי מרן היבי”א התנה שתהא נסיעה של שעה וחומש, כשלפעמים יש טיסות פנימיות בין מדינות שאין זמן […]

בבית הכנסת שלנו מקובל לשמור את הספרי תורה בכספת ולהוציאם רק בזמן שקוראים בתורה, האם מותר ליפול אפיים בבית הכנסת?

שאלה בבית הכנסת שלנו מקובל לשמור את הספרי תורה בכספת ולהוציאם רק בזמן שקוראים בתורה, האם מותר ליפול אפיים בבית הכנסת? תשובה פסקו מרנן הב”י והרמ”א שאסור ליפול אפיים עם אין ספר תורה בבית הכנסת, אלא אומרים את התחינה ללא כיסוי פנים. אבל במקרה שלכם אין זה רלוונטי, וכפי שפוסק האגרו”מ (או”ח ח”ד סי’ כא) […]

מה הסיבה שהאשכנזים אומרים “שלום רב” והספרדים אומרים “שים שלום”?

שאלה מה הסיבה שהאשכנזים אומרים “שלום רב” והספרדים אומרים “שים שלום”? תשובה כך זה מנהג אשכנז, ואת הסיבה למנהג אשכנז לשנות בין התפילות איני יודע. ובאמת ראיתי שהיעב”ץ כותב בסידורו שאין בזה שום טעם ויסוד לשנות בין שחרית למנחה וערבית. והוא שנהג כמנהג אשכנז שינה בזה למנהג ספרד, כמו האר”י ז”ל שלא לשנות בין התפילות. אבל את […]

האם כלי שיש מסננת בפתחו כדי שעלי התה לא ייצאו יש בזה איסור בורר?

שאלה האם כלי שיש מסננת בפתחו כדי שעלי התה לא ייצאו יש בזה איסור בורר? תשובה רק אם לא נימנע מלשתות את התה גם אם ייצאו מעט עלים אז יש להתיר, אחרת זו ברירה בכלי (בא”ח בשלח, כה”ח סי’ שיט ס”ק קיג, מנח”י ח”ז סי’ כז, אול”צ ח”א סי’ כז, שבה”ל ח”א סי’ פד, יחו”ד ח”ב סי’ […]

בערב שבת חנוכה, כיוון שאני מדליק בפתח הדלת והנכדים מגיעים לשבת כיצד והאם ניתן להזיז את החנוכיה שמונחת על שידה קטנה נמוכה?

שאלה בערב שבת חנוכה, כיוון שאני מדליק בפתח הדלת והנכדים מגיעים לשבת כיצד והאם ניתן להזיז את החנוכיה שמונחת על שידה קטנה נמוכה? האם אפשר להניח מבעוד יום חתיכת חלה וכך להזיז את החנוכיה? תשובה יש מושג בהלכות מוקצה שנקרא ‘בסיס לדבר האסור’, בו הבסיס מקבל את דין המוקצה שהונח על גביו. כך גם יש ‘בסיס לדבר האסור […]

החנוכיות כיום מגיעות שהקנים קרובים זה לזה האם יוצאים בהן ידי חובה?

שאלה החנוכיות כיום מגיעות שהקנים קרובים זה לזה האם יוצאים בהן ידי חובה? תשובה כן, כל מה שכותב הא”ר (הובאו דבריו במ”ב תרעא ס”ק טז) שצריך רווח אצבע, שהוא שני ס”מ לגר”ח נאה, הוא בין הלהבות ולא בין הקנים. ורבים טעו בזה, אבל המעיין בתוך ספר ‘אליה רבה’ רואה שזו כוונתו.

מדוע מברכים על שוקולד “שהכל” ולא “בורא פרי העץ”?

שאלה מדוע מברכים על שוקולד “שהכל” ולא “בורא פרי העץ”? תשובה באמת מרן הגרש”ז (מנח”ש סי’ צא) דן בזה באריכות ונשאר בצריך עיון, אולם מרן הרב וואזנר זצ”ל היה מבאר שמכיוון שהקקאו מר מאד וכל הדרך לאכול זה רק ע”י בישול וכו’ לכן ברכתו שהכל, כי אחרת נשאל גם על תה וקפה.

בכולל אנו לומדים בעיון הלכות ברכות, ונסתפקנו בשני דברים: א. מה מברכים על ‘שלוה גדולה תפוחה’? ב. מה דין גריסי פנינה?

שאלה בכולל אנו לומדים בעיון הלכות ברכות, ונסתפקנו בשני דברים: א. מה מברכים על ‘שלוה גדולה תפוחה’? ב. מה דין גריסי פנינה? תשובה כדי לענות על שאלות חשובות אלו נקדים ונאמר כלל ופרט. כל מין דגן, חיטה שעורה שיפון כוסמת ושיבולת שועל, אם הם עטופים עדיין בקליפה ולא נתמעכו כלל – ברכתם בורא פרי האדמה […]

מדוע לא מנחמים אבלים כיום בשבת, הרי מרן (סי’ רפז) כתב שאפשר לנחם?

שאלה מדוע לא מנחמים אבלים כיום בשבת, הרי מרן (סי’ רפז) כתב שאפשר לנחם? תשובה כבודו צודק, אבל כפי שכותב ערוה”ש (שם ס”ג) שכיום הדבר לא נהוג. וגם אם מנחמים מנחמים בנוסח שונה, כפי שכותב מרן המ”ב (שם סק”ג): “שבת היא מלנחם ונחמה קרובה לבוא”. אבל ראיתי באחרונים שאם הדבר יגרום נחת-רוח לאבל מותר לנחמו כרגיל. העיקר […]

שמעתי הקלטה של הרב שאסור להוסיף מים ליין ההבדלה, אפשר בבקשה מקור לדבר?

שאלה שמעתי הקלטה של הרב שאסור להוסיף מים ליין ההבדלה, אפשר בבקשה מקור לדבר? תשובה מעיקר הדין כתב מרן המ”ב (סי’ רצו) שמותר לתקן את היין עם מים, אבל האר”י הקדוש (שער הכוונות, ופע”ח שער ח”י פכ”ד) הזהיר שלא לעשות זאת, כי המיתוק של הגבורות – היין במוצאי שבת נעשה על ידי ההדסים – תפארת, ולא על […]

כלי שיש מסננת בפתחו כדי שעלי התה לא ייצאו יש בזה איסור בורר?

שאלה כלי שיש מסננת בפתחו כדי שעלי התה לא ייצאו יש בזה איסור בורר? תשובה רק אם לא נימנע מלשתות את התה גם אם ייצאו מעט עלים אז יש להתיר, אחרת זו ברירה בכלי (בא”ח בשלח, כה”ח סי’ שיט ס”ק קיג, מנח”י ח”ז סי’ כז, אול”צ ח”א סי’ כז, שבה”ל ח”א סי’ פד, יחו”ד ח”ב סי’ נא). […]

בסעודה שלישית הגבאי פותח את קופסאות הטונה ועם המכסה בורר את השמן, האם יש בזה איסור בורר?

שאלה בסעודה שלישית הגבאי פותח את קופסאות הטונה ועם המכסה בורר את השמן, האם יש בזה איסור בורר? תשובה מרן רבי משה פיינשטיין (אגרו”מ ח”ד סי’ עד – בורר) סובר שזו ברירה בכלי שאסורה מהתורה וחייב עליה חטאת בשוגג. אבל צריך להדגיש שהשמן שצף מעל הטונה לא נחשב מעורב בטונה ולכן מותר להוציא את השמן שמעל גובה הטונה, […]

מה מברכים על עוגיות גרנולה?

שאלה מה מברכים על עוגיות גרנולה? תשובה אם יש בפנים מרכיב חיטה כמרכיב עיקרי ברכתם “בורא מיני מזונות”, אפילו שהחיטה המבושלת שנמצאת בפנים מועטת (שו”ע או”ח סי’ רח ס”ב). אולם אם ברכיבים ישנם רק שיבולת שועל בלבד יש ספק גדול האם אפיה נחשבת כבישול וברכתן “בורא מיני מזונות” או שבישול ואפייה הם דברים שונים ולכן […]

בערב שבת אני סוחטת מיץ תפוזים, אבל לתינוקת אני צריכה לעשות סינון נוסף האם לפי הדברים מותר?

שאלה: בערב שבת אני סוחטת מיץ תפוזים, אבל לתינוקת אני צריכה לעשות סינון נוסף האם לפי הדברים מותר? תשובה מותר לכתחילה לסנן אפילו במסננת רגילה, מכיוון שלמבוגר השתיה לא צריכה סינון, וגם תינוק יכול לשתות מיץ תפוזים עם חתיכות רק שאנחנו מפנקים אותו ועושים עוד סינון, לכן הדבר מותר לכתחילה אפילו במסננת רגילה כאמור. כך […]

האם מותר לשים מכשיר בייביסיטר ליד תינוק בן חודשיים שסובל מקוצר נשימה?

שאלה האם מותר לשים מכשיר בייביסיטר ליד תינוק בן חודשיים שסובל מקוצר נשימה? תשובה מותר לכתחילה כי יש כאן חשש פיקוח נפש, אבל סתם אמא לחוצה שתינוקה לא יפסיק לנשום, זה אוושא מילתא ולא כבוד השבת (שבה”ל ח”א סי’ רל), על אף שאין בזה איסור, כי המכשיר פועל כל הזמן ואין בו שום שינוי על ידי נשימות […]

יש עליי בודק לחץ דם במשך 24 שעות שמכסה את כל שטח הקיבורת, מה עליי לעשות עם הנחת תפילין מחר?

שאלה יש עליי בודק לחץ דם במשך 24 שעות שמכסה את כל שטח הקיבורת, מה עליי לעשות עם הנחת תפילין מחר? תשובה אם אתה יכול להוריד לכמה דקות את הקשירה ולהניח תפילין של יד ושל ראש, ולברך ולקרוא קריאת שמע – מה טוב. באם אין יכול, וכשאלה כבודו הוא הדין במקרה של גבס על היד, דעת הפמ”ג (סי’ […]

האם ניתן להנות מטעות של קבלן גוי או חובה להתריע בפניו?

שאלה רכשנו דירה בקבוצת רכישה (אנחנו היזם), רכשנו כקבוצה מקבלן גוי, שירותי בנייה מקיפים שאמורים לכסות גם עבודות בלתי צפויות מראש. במעלה הדרך, הוא עיכב אותנו משמעותית מה שהביא אותנו לעלויות נוספות של שכירות וביקש המון כסף תוספות למרות שהחוזה בנינו היה כזה שאסור לו לבקש. ובכל זאת שילמנו לו כקבוצה כי הרגשנו כבולים אליו. היום שהוא לקראת […]

האם מותר לקדש ולהבדיל על יין בכוס חד-פעמית?

שאלה האם מותר לקדש ולהבדיל על יין בכוס חד-פעמית? תשובה כן, משום שהיא יציבה וחשובה ואפשר לשוטפה. זאת למעט כוסות מקרטון שלאחר פעם אחת כבר בטל דינן מדין כוס. ומה שמשמע מהג”ר משה פיינשטיין והמנחת יצחק להחמיר כוונתם דווקא בכוס קרטון. וכן פסק דו”ז מרן הגרי”ש אלישיב זצ”ל בפשיטות, וכן מורה מו”ר הגרי”מ שטרן שליט”א בפשיטות לכל השואלים.

יש מנהג בבית הכנסת שלנו לעשות קידוש בליל שבת, האם יש להקפיד ליטול ידיים אחר הקידוש על מנת לקיים “קידוש במקום סעודה”?

שאלה יש מנהג בבית הכנסת שלנו לעשות קידוש בליל שבת, האם יש להקפיד ליטול ידיים אחר הקידוש על מנת לקיים “קידוש במקום סעודה”? תשובה מנהג זה הוא מנהג קדום שמופיע בדברי הרמב”ם, והמ”ב (סי’ רס”ט) כותב שאין לבטל אותו כי הוא מנהג גאונים. אולם כיום בארץ ישראל לא נוהגים את המנהג הזה, ודו”ז בהר צבי (או”ח סי’ […]

האם מותר לי להכין את הקריאה לבר המצוה שלי בלילה, הרב אמר לי לשאול את כבוד הרב, בגלל שאסור לקרוא חומש ותנ”ך בלילה?

שאלה: האם מותר לי להכין את הקריאה לבר המצוה שלי בלילה, הרב אמר לי לשאול את כבוד הרב, בגלל שאסור לקרוא חומש ותנ”ך בלילה? תשובה: מותר לך להכין את הקריאה, כל מה שנפסק על פי האר”י (עיין בה”ט ומ”ב לסי’ רלח) שאסור לומר תורה שבכתב בלילה ע”פ המדרש תנחומא (פ’ כי תשא) ופרקי דר”א (פמ”ו) זה רק […]