שאלות ותשובות בנושאי הלכה עם הרב חיים אידלס

להעברת שאלות הלכתיות לחץ כאן

האם מותר להשהות סירים ישירות על גבי אש נמוכה בשבת כאשר מוציאים את כפתורי ויסות הגז?

שאלה האם מותר להשהות סירים ישירות על גבי אש נמוכה בשבת כאשר מוציאים את כפתורי ויסות הגז? תשובה מותר לכתחילה אך רק לאשכנזים. והטעם לכך הוא משום שכל מה שחששו חכמים מחיתוי (שהוא הגברת האש בלשון חז”ל) הוא כאשר אין לאדם תזכורת שלא לעשות כן בשבת. ולכן ע”י מה שהיו גורפים את הגחלים או מפזרים עליהם עפר (קטימה) […]

האם ניתן לכבס מגבות מלוכלכות מבשר ומגבות מלוכלכות מחלב ביחד?

שאלה האם ניתן לכבס מגבות מלוכלכות מבשר ומגבות מלוכלכות מחלב ביחד? תשובה אין בכך איסור, משום שאבקת הכביסה פוגמת את הלכלוך. וכמו שפסק מרן הרמ”א בשם המהר”ם שמותר להשתמש בסבון פגום שיש בו תערובת של בשר בחלב.

אני זורקת את מרק העוף הרותח שנשאר לתוך הפח, ולעתים יש בפח גבינות ומוצרי חלב, האם יש בזה איסור בשר בחלב?

שאלה אני זורקת את מרק העוף הרותח שנשאר לתוך הפח, ולעתים יש בפח גבינות ומוצרי חלב, האם יש בזה איסור בשר בחלב? תשובה דודי זקני הגרי”ש אלישיב זצ”ל פסק לאיסור (אשרי האיש ה ג). ויש להעיר גם לגבי איסור בישול לשבת, שאם שפכנו את המרק הרותח על גבי דברים שלא עברו בישול – עברנו גם באיסור בישול בשבת. […]

האם מותר לקחת מהאש של נר השבת לטובת עניין אחר, כדוגמת הדלקת האש בכיריים?

שאלה האם מותר לקחת מהאש של נר השבת לטובת עניין אחר, כדוגמת הדלקת האש בכיריים? תשובה מרן המ”ב (רסג ד) כותב שנהגו לא להדליק נר שבת מנר שבת אחר באמצעות קיסם, או גפרור בזמננו. טעמו משום שבמה שמדליקים גפרור ממנה, גם אם עושה כן לצורך נר שבת אחר, יש ביזוי למצווה. ואם כן בוודאי שלא נעשה שום […]

כמה נרות צריך להדליק לכבוד שבת קודש?

שאלה כמה נרות צריך להדליק לכבוד שבת קודש? תשובה מדינא די באחד. למעשה ישנם מנהגים שונים; יש שנהגו להדליק ב’ נרות – אחד כנגד “זכור” ואחד כנגד “שמור”. ויש שנהגו בשבעה נרות – כנגד ימי השבוע. ויש שנהגו עשר – כנגד עשרת הדיברות. וכן יש הנוהגים להוסיף נר עבור כל ילד.

לנוהגים לומר בימות הקיץ “משיב הרוח ומוריד הטל”, כפי הנוסח שמברכים בתפילת הטל ביום טוב ראשון של פסח, מהו מקור לכך?

שאלה לנוהגים לומר בימות הקיץ “משיב הרוח ומוריד הטל”, כפי הנוסח שמברכים בתפילת הטל ביום טוב ראשון של פסח, מהו המקור לכך? תשובה כתב בעל המחצית השקל (סימן קיד סק”ג) שמדברי מרן השו”ע משמע שיש לומר רק מוריד הטל בימות הקיץ, וכן הוא בנוסח התפילה של הרמב”ם (סוף ספר אהבה). ובנוסח תפילת רב עמרם גאון וכך כתב בעל הכף […]

אנו מגדלים תוכי ודגים, האם מותר לתת להם אוכל שאינו כשר לפסח?

שאלה אנו מגדלים תוכי ודגים, האם מותר לתת להם אוכל שאינו כשר לפסח? תשובה מרן השולחן ערוך (סי’ תמ”ב ס”ד) פסק שאם תערובת חמץ נפסלה מאכילת אדם מותר לקיימה וליהנות ממנה בפסח (ב”י ריש סי’ תמ”ב מהרמב”ם ועוד), ולכן מותר לתת לדגים ולעופות תערובת חמץ שנפגמה מאכילת אדם. וקטניות בוודאי מותרות לחלוטין. ואם אי אפשר להאכילם אלא בחמץ […]

אני גר בארצות הברית ליד מאפייה האופה חמץ. האם מותר לי לשהות בביתי בפסח?

שאלה אני גר בארצות הברית ליד מאפייה האופה חמץ. האם מותר לי לשהות בביתי בפסח? תשובה בביאור הלכה (סי’ תמ”ג ס”א ד”ה “אפי’ חמצו”) הביא בשם האחרונים שאסור להריח פת חמה של גויים בפסח. המהרש”ם (הג’ או”ח סי’ תמ”ח) הוסיף שכשאין ברירה יכוון שלא ליהנות מהריח של הפת. וזוהי עצתי עבורך, משום שכבר אמרו רבותינו (ירושלמי חגיגה […]

קטניות בתבשילים לפסח

שאלה: לפי המבואר ברמ”א [תנג’, א’] שקטניות אינן אוסרות התבשיל, ועוד שמוסיף אע”ג שאסור לערבם לכתחילה, מתיר להניח נרות שיטפטפו שמן קטניות לתבשיל, ומבואר בדרכי משה שהטעם הוא משום שהוי רק מנהג ובכה”ג לא החמירו. ועוד שכל הנ”ל מיירי בפסח עצמו, אך מלפני הפסח נראה שקל טפי שהרי מבואר במשנ”ב [תנג’, ס”ק כ’] שנחלקו הפוסקים האם מותר לבטל חמץ […]

האם מותר למכור חמץ גמור במכירת חמץ?

שאלה האם מותר למכור חמץ גמור במכירת חמץ? תשובה נקדים ונאמר שעיקר מכירת חמץ היא שיוציא הגוי את החמץ מבית היהודי (מ”ב סי’ תמ ס”ק יב). כיום מקילים בזה, משום שאין לגוי יכולת וכוח לקחת את כל החמץ מבית היהודי, ולכן משכירים או משאילים לו מקום בבית ומסתפקים בזה. נוסיף שכל מכירת החמץ תוקנה בלית ברירה, […]

האם אדם המאושפז מחמת דכאון פטור מתפילין?

שאלה האם אדם המאושפז מחמת דכאון פטור מתפילין? תשובה לשיטת מרן השו”ע (או”ח כח א) כל הפטור מתפילין הוא רק בקלות ראש, ולכן המדוכא מחויב להניח תפילין אפילו שמר לו וקשה לו. אבל לדעת מרן הרמ”א (או”ח לח א-ב) הוא פטור משום שאינו ביישוב הדעת, והוא מצטער וחולה – ולכן פטור לחלוטין. אז היינו אומרים שבעצם השאלה היא […]

האם מותר להכין ציצית בלילה?

שאלה האם מותר להכין ציצית בלילה? תשובה סיבת השאלה היא משום ש”לילה לאו זמן ציצית”, כי כתוב “וראיתם אותו” – בזמן ראייה חייב בציצית. אולם גדולי הפוסקים האריכו שאין מניעה להטיל ציצית בלילה, כן כתבו מרנן הפמ”ג (סי’ יח) והכף החיים. ויש על כך אריכות בשו”ת משולם איגרא (או”ח סי’ ב) ובשו”ת מהרש”ג (ח”ב סי’ עד). וכמו ששכתב […]

כיצד יש לנהוג בעניין המבטאים השונים בקריא פרשת זכור?

שאלה כיצד יש לנהוג בעניין המבטאים השונים בקריא פרשת זכור? תשובה דו”ז הגרצ”פ פראנק (מקראי קודש פורים סי’ ז) והגר”מ שטרנבוך (תוה”נ ח”א קנד) האריכו שאשכנזי אינו יכול לצאת ידי חובה בשמיעת פרשת זכור מספרדי. ראשית משום שהמבטא שונה. כן משום שהגיית השם שונה – בפתח ולא בקמץ. וכן פסק מרן הראשל”צ (יבי”א ח”ו סי’ יא) שספרדי אינו […]

מה הסברא ש”זכר” עם סגול זו הקריאה הנכונה?

שאלה מה הסברא ש”זכר” עם סגול זו הקריאה הנכונה? תשובה המקור לזה הוא בדברי מרן הגר”א (מעשה רב סוס”י קלד) ובחומש היכל הברכה מהגה”ק מקומרנא (דברים כה יט) עפ”י הפסוק בתהילים “זֶכר רב טובך יביעו”.

האם ישנה העדפה לתת את מחצית השקל למוסדות ללימוד תורה, לעניים או שמהודר לתת מהם לכל צדקה?

שאלה האם ישנה העדפה לתת את מחצית השקל למוסדות ללימוד תורה, לעניים או שמהודר לתת מהם לכל צדקה? תשובה רבי חיים פלאג’י בספר רוח חיים (סימן תרצד) כותב לתרום את מחצית השקל לתלמידי חכמים עניים. ושמא הוא כדי להיות גם בזמן הזה כמקריב קרבן וכדברי רבותינו: ואמר רבי ברכיה הרוצה לנסך יין על גבי המזבח […]

האם יש לברך את הילדים בליל שבת קודש עם שתי ידיים או יד אחת?

שאלה האם יש לברך את הילדים בליל שבת קודש עם שתי ידיים או יד אחת? תשובה במעבר יבוק כותב שיש לברך רק עם יד אחת. אבל בסידור יעב”ץ כתב שחייבים להניח שתי ידיים, משום שיש בזה סוד גדול. רק שיש שערערו בכלל על עצם מנהג זה, כמו שכותב החוות יאיר (סי’ ער) שבזמנו רבים לא […]

האם בקריאת ‘שנים מקרא ואחד תרגום’ יש לקרוא גם את ‘פרשת שקלים’?

שאלה האם בקריאת ‘שנים מקרא ואחד תרגום’ יש לקרוא גם את ‘פרשת שקלים’? תשובה פסק מרן המשנה ברורה (רפה ס”ק יח) שאת קריאת התורה בימים טובים אין צריך לקרוא ‘שנים מקרא ואחד תרגום’. ויש בין הראשונים מי שסברו שיש לקרוא את פרשיות הימים הטובים (תרוה”ד א כג בשם ר”ח, אורחות חיים הל’ פסח ועוד). והיה […]

מה המקור לכך ש’חייב איניש לבסומי עד דלא ידע’ ולא עד בכלל?

שאלה מה המקור לכך ש’חייב איניש לבסומי עד דלא ידע’ ולא עד בכלל? תשובה כך גילו בחלום לבעל היד אפרים, רבי אפרים מרגליות מבראד (יד אפרים סי’ תרצה על ט”ז סק”א). ומעניין שהסבא קדישא המהרש”א (ב”מ כג:) מפרש את דברי הגמרא הללו שלתלמיד חכם מותר לשנות בדיבורו ויאמר בפורים שאינו יודע בין ארור המן לברור מרדכי על […]

אני מתפרנס מנגינה, האם מותר לי לנגן בפורים בתוך שלושים ימי האבלות על אחותי ע”ה?

שאלה אני מתפרנס מנגינה, האם מותר לי לנגן בפורים בתוך שלושים ימי האבלות על אחותי ע”ה? תשובה מותר, כך פוסק הפתחי תשובה (סי’ תרצו ס”ד) בשם הזקן אהרן (סי’ ריג). כשבאבלות על אביו ואימו מותר לאחר שלושים יום ולאבל על שאר קרובים מותר מיד אחרי השבעה.

האם יש לאדם חולה לברך על תרופות מתוקות אותן הוא נוטל, והאם יש לברך על אכילה דרך זונדה?

שאלה האם יש לאדם חולה לברך על תרופות מתוקות אותן הוא נוטל, והאם יש לברך על אכילה דרך זונדה? תשובה בשלחן ערוך (או”ח סי’ רד) מבואר שאדם ששותה מים כדי להוריד את האומצה שחונקת את גרונו- אין צריך לברך לא בתחילה ולא בסוף. אמנם כל המאכלים והמשקים אותם אדם אוכל ושותה- מברך עליהם, ובכלל זה אף דברים אותם […]

האם יש מקור למה שהחזנים מסיימים את “גאל ישראל” בלחש?

שאלה האם יש מקור למה שהחזנים מסיימים את “גאל ישראל” בלחש? תשובה מרן השו”ע (סי’ סו) הכריע שאסור לענות “אמן” אחר “גאל ישראל” משום שזה הפסק. ומרן הרמ”א חלק על דבריו והכריע לענות “אמן”, אבל כבר פסקו השל”ה הקדוש והלבוש כדברי הזוהר שאין לענות “אמן”, כמו שהמלאך גילה למרן הבית יוסף שהחזיקו טובה בשמיים על מה שפסק שלא […]

מה דינו של ילד שנולד בל’ שבט בשנה פשוטה וחוגג את בר המצווה בשנה מעוברת?

שאלה מה דינו של ילד שנולד בל’ שבט בשנה פשוטה וחוגג את בר המצווה בשנה מעוברת? תשובה אנו נחשיבו לגדול בשנת הבר-מצווה גם כן בל’ בשבט, בדיוק כמו בשנה שבה נולד, זו הוראתו של המהרי”ל דיסקין וכן הכריע מרן הרב וואזנר זצ”ל (שבט הלוי ח”ו סי’ קה), אך הוסיף שנכון שלא לצרף אותו לדברים שהם חובה מן […]

לא ראיתי את אחותי במשך שנה, האם יש ברכה שאברך עליה ולכבודה?

שאלה לא ראיתי את אחותי במשך שנה, האם יש ברכה שאברך עליה ולכבודה? תשובה נפסק עפ”י הגמרא (ברכות נח:) שמי שלא ראה את חברו החביב עליו או קרוב משפחתו ששמח בראייתו במשך שלושים יום- צריך לברך את ברכת “שהחיינו”, וזאת על אף שעמד עימו בקשר מכתבים או טלפוני, כיוון ששמח בראייתו. אולם אם לא ראה את חברו […]

האם ענב יחיד נחשב כ’בריה’ לעניין ברכה אחרונה?

שאלה האם ענב יחיד נחשב כ’בריה’ לעניין ברכה אחרונה? תשובה מרן השו”ע (אורח חיים סי’ רי) מביא שיש דעות כאלה, כי הענב הבודד נאכל בשלמותו. ולכן מוסיף מרן שיש להקפיד שלא לאכול ענב בודד, משום שבזה נכנס לספק. ויש לאכול “כזית” לפחות או לנגוס בענב, שבזה מתבטל משלמותו ולא נחשב ל’בריה’. ולפי זה גם קטנית נחשבת כ’בריה’, ולכן […]

מדוע אומרים “שהחיינו וקיימנו והגיענו”, הלא זו חזרה משולשת על אותו תוכן?

שאלה מדוע אומרים “שהחיינו וקיימנו והגיענו”, הלא זו חזרה משולשת על אותו תוכן? תשובה הרוקח (סי’ שעא) כותב שזה כנגד “הללי נפשי את ה’, אהללה ה’ בחיי, אזמרה לאלוקי בעודי”. איני יודע להלום כיצד שלושת המילים הן כנגד שלושת המקטעים שבמזמור, אבל ידוע שכל דברי הרוקח הם מפי אליהו הנביא.